simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܡܐܬܝܬܗ̇ ܠܐܝܠܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܕܚܠܝܢ ܒܠܒܟܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܐܚܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܡܗܪ ܠܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܡܥܢ ܡܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܩܒܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪ ܗܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܥܒܕܘܢܗ . ܡܛܠ ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܫܡܥܘܢ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܠܫܢܗ ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܡܕܥܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡܢ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܢܩܦܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܨܝܕ ܡܪܝ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܬܛܪܦܬ ܢܦܫܗ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܓܪܓ ܛܒ ܠܡܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܫܬܐ ܡܪܝ . ܡܛܠ ܕܝܪܒܘ ܥܠܝ ܚܝܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܒܝܬ ܡܫܟܢܗ . ܡܛܠ ܕܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܐ