simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܬܗܘܢ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܢܘ . ܡܬܕܗܢܐ ܚܪܒܝ ܒܕܡܐ ܡܛܠ . ]ܚܪܒܝ ܒܫܡܝܐ . ܘܐܦ ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܫܡܝܐ ܇
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܪܒ ܠܬܡܢ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܡܛܠ . ܘܦܓܥ ܒܗܘܢ ܗܘ ܕܥܪܩ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܕܒܚܬܐ ܝܘܡܢܐ ܠܥܡܐ ܒܒܝܡ . ܘܡܐ ܕܥܠܬܘܢ ܠܩܪܝܬܐ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܐ ܩܕܡܝܟ : ܣܩܘ ܗܫܐ ܒܥܓܠ : ܡܛܠ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܐ ܠܩܪܝܬܐ :
ActsMarBenh&Sar ܡܐܙܠܬܗ ܕܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܬܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܠܠܘ ܥܡܗ
LiberGrad ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܐܟܘܬܢ ܗܘܘ؟ ܘܢܫܡܥ ܠܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܡܪ ܕܟܠܡܕܡ ܡܛܠ : ܘܢܬܕܡܐ ܒܗܘܢ ܘܢܐܡܪ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܗܘܝܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ :
SynWestSyr ܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܡܬܪܫܝܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ X0ܕܝܠܗ ܇ ܡܢ ܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . ܝܪ . .
SynOr ܓܝܪ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܪܓܝܓ ܗܘ ܣܛܢܐ ܣܢܐܗ ܕܟܝܢܢ ܕܒܝܕ ܡܛܠ ܐܦ ܗܢܘܢ ܐܬܒܣܝܘ . ܘܫܪܝܢ ܕܢܬܪܨ ܘܢܛܟܣ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܐ ܡܟܐ ܀
JnSol:OntheSoul ܕܬܡܢ ܕܪܘܚ ܐܢܘܢ . ܒܕܘܒܪܐ ܗܟܝܠ ܪܘܚܢܐ ܠܝܬ ܒܟܝܐ . ܡ̇ܢܘ ܡܛܠ ܪܘܚܢܐ ܡܕܝܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗ̇ܘܝܢ ܒ̇ܟܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ
LiberGrad ܕܟܠ ܡܢ ܕܡܣܪܩ ܠܒܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܩܢܝܢܗ ܐܦ ܦܓܪܗ ܡܣܪܩ ܗܘ ܡܛܠ ܒܕܓܠܘܬܐ ܘܒܚܪܥܘܬܐ . ܘܕܓܠܐ̈ ܠܫܐܕܐ̈ ܕܡܝܢ :
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
JnMaron:Expos ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦ̣ܘ X ܒܒ̣ܣܪܐ ⁶ܘܕܡܐ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ XX ܡܛܠ XX . 12 ܕܥܒܕܐ ܢܣ̣ܒ . ܐܠܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܡܚܕܐ ܡܘܣܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܐܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ . ܘܡܐ ܕܗܘܝܐ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ ܡܐܢܐ̈ . ܘܫܠܚ ܫܐܘܠ ܠܐܝܫܝ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܢܩܘܡ ܕܘܝܕ ܩܕܡܝ :
LiberGrad ܕܒܣܪܘ ܥܠܘܗܝ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܕܚܒܫ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܫܝܛܘܬܗ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܝܫܘܥ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܚܒܫܬ ܐܢܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܗܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܕܐܦܩܘܕ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܢ ܘܒܘܝܐܐ ܆ ܕܒܝܕ ܚܘܒܟ ܐܬܬܢܝܚܘ ܪܚܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܗܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܐ ܬܒܪܗ . ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܢܬܬܒܪ : ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܡܬܗܦܟ ܒܠܒܗ . ܘܚܫܠ ܒܝܫܬܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܫܓܫ ܒܝܬ ܬܪܝܢ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
DidascApost ܕܡܫܢܝ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܆ ܐܬܫܝܛ ⁹⁴ܘܠܐܐܬܚܫܒ ܒܥܝܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܇ ⁹¹ܘܕܓܒܪܐ ܗܘ ܕܚܐܫܝ⁹ ܘܝ̇ܕܥ ܕܢܣܒܘܠ X⁹ܟܘܪܗܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܢܦܪܘܩ ܟܕ ܚ̇ܐܫ : ܘܢܚ̇ܕܬ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܡܛܠ : ܘܥܠ ܟܕ ܡܫܬ̇ܒܚ . ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܣܒ̣ܠ ܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ :