simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܪܒܘܬܗ̇ ܕܬܕܡܘܪܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ . ܕܬܠܬ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܡܡܪܚܝܢܢ ܠܩܘܪܒܗ [X]ܗ̇ܝ ܕܐܕܘܝ ܢܒܝܐ ܢܦܫܗ ܆ ܚܕܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܣܗܕܘܬܢ . ܡܗܝܡܢܐ ܐܚܝܢ̈ ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܗ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܚ ܒܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܘܢܚܘܐ ܬܕܡܪܬܗ̈ ܒܡܗܝܡܢܘܗܝ̈
AntiTriThWrit ܗ̇ܝ ܕ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܠܝܬܘܘܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܠܐ ܢܫܡܗ ܘܢܐܡܪ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇
P:Sam [AB] ܕܕܝܕܥܬܐ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܬܩܢܢ̈ ܨܢܥܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܠܡܡܠܠܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܛܠܘܡܝܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ .
ActsMarBenh&Sar ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗܐ ܗܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܬܒܕܪܢܘܬܗܘܢ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܡܩܛܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܐܣܗܕܘ
LiberGrad ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܘܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܢܬܓܡܪܘܢ : ܡܛܠ ܒܚܘܒܗ ܕܡܪܢ ܘܕܟܠܗܘܢ ܟܪܘܙܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܐܚܪܝܐ̈ :
SynWestSyr ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܒܡܫܬܘܬܐ ܕܬܪܝܢܝ̈ ܙܘܘܓܐ ܡܨܠܐ ܩܫܝܫܐ . ܡܛܠ . . ܡܛܠ ܕܟܠܢܫ ܆ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܒܬܘܕܝܬܐ ܡܚܘܐ . X0 ܙ .
SynOr ܢܩܝܦܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ ܕܗܘܬ ܠܐܠܗܘܬܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܡܪܘܬܐ ܘܠܚܕܐ ܣܓܕܬܐ ܡܟܢܫܝܢܢ ܦܪܫܓܢܝܗܘܢ̈ ܕܟܝܢܐ̈
JnSol:OntheSoul ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܠܐ ܕܘܒܪܗ ܫܒܝܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܪܘܚܢܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܢ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܝܢ .
LiberGrad ܕܝܕܥܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܒܫܡܝܐ ܕܡܡܝܬ ܡܛܠ ܒܗ ܠܐܢܫ ܕܡܪܫܥ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܪܝܐ ܪܕܐ ܝܘܡܢ ܠܡܢ ܕܡܣܟܠ ܒܗ :
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܩܕܡ ܕܢܫܠܡܢ̈ ܡܪܡܝܬܐ̈ X· ܡܫܚܠܦܝܢܢ ܂ ܘܟܢ ܡܛܠ ܡܠܦܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܦܪܩܐ ܀ ܫܘ ܀
CaveTreas ܕܡܡܪܚܝܢ ܠܡܐܡܪ X ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܐ ܠܗ X ܡܫܝܚܐ . ⁴ ܚܕܐ X ܡܛܠ ) ܗܐ ܡ̣ܢ X ܗܪܟܐ ܡܣܬܒܪ ²ܦܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ X . ( 56 )
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܨܠܐ ܥܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܘܠܐ ܢܡܘܬ :
LiberGrad ܥܘܠܢ : ܘܡܛܠ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܒܗ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܚܛܝܐ : ܘܒܥܐ ܘܡܬܟܫܦ ܐܝܟ ܡܣܟܠܢܐ : ܘܥܒܕ ܢܦܫܗ ܚܛܝܬܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܥܒܕܝܟܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ ܆ ܫܝܢܟܘܢ ܗܫܐ ܒܦܓܪܐ ܕܒܣܪܗ ܘܒܡܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܡ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ . ܘܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܒܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܁
P:Phil-Phlm [AB] ܗܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܓܒܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܟܚܘܢ ܡܛܠ ܠܐܣܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܠܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܣܝܪܐ .
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܚܫܟ̣ܝܢ̈ ܥܝܢܝܢ̈ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܇ ܡܛܠ ܐܬ̇ܚܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܝܠܗ̇ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܦܩ̣ܕX ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ Xܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܀ X Xܟ ܂
DidascApost ܗܟܝܠ ܕܕܚ̇ܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܡ ²⁹² ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ Xܝܝ : ܕܠܐ ܡܛܠ ܥܝܢܟ . ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܒܚܪ ܠܟ ܠܡܦܩܘ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܗ 20 ܕܐܚܘܟ .
SevAnt:LuqJul ܕܗܪܘܕܣ ܒܥ̇ܐ ܠܡܩܛܠܟ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܠܡܫܟܚܘ ܒܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ̇ܝ ܕܙ̣ܠ ܗ̇ܝ ܕܦܘܩ : ܘܐܡܪܘ ܕܦܘܩ ܙܠ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ :