simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
JacSer:memLord'sPrayer ܕܣܢܝܩ ܢܫܒܘܩ ܠܕܚܝܒܝܢ ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܐܦ ܕܢܦܝܣܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܬܗܘܐ ܐܡܪ ܫܒܘܩ ܠܝ ܚܘܒܝ̈ 555 ܐܠܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܬܡܠܟ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܚܛܝܬ : ܗܫܐ ܡܛܠ ܡܢܟ . ܘܐܦ ܢܨܝܚܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܡܕܓܠ ܘܐܦܠܐ ܡܬܡܠܟ :
sugChurch&Zion ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ ܘܡܛܠ ܐܗܪܘܢ ܓܠܠܐ̈ ܫܘܪܬܝ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܦܪܥܘܢ ܕܚܙܢܝ ܒܬܪܝ ܪܕܦ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ
LiberGrad ܚܡܬܢܐ̈ ܘܡܛܠ ܪܦܝܐ̈ ܐܡܝܪܐ : ܕܠܐ ܚܡܬܢܐ̈ ܢܣܪܚܘܢ ܡܛܠ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܥܕܬܐ ܢܬܦܪܫ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܬܚܠܛܘܢ ܥܡܗ . ܗܕܐ
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܥܠܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܡܝܪܐ . ܟܕ ܛܒ ܟܬܝܒܐ : ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡ ܥܡ̇ܪܝܢ ܡܛܠ ܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܒܟܠ ܦܢܝܢ̈ . ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܩܢܘܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܢܛܪ
JnSol:OntheSoul ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܥܕܪܘܢ ܗ̇ܘܐ ܐܬܪܐ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܣܚܦܬܐ̈ ܠܐ
LiberGrad ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܫܐܠܝܢܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܗܝ ܗܕܐ : ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܬܫܐܠܘܢ ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝ : ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ .
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܕܘܝܕ : ܘܝܕܥܘ ܕܥܪܝܩ ܗܘܐ ܘܠܐ ܓܠܘ ܠܝ . ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܬܟܪܟܘ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ :
LiberGrad ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܬܐܒܕ ܕܚܠ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܐܢܐ ܚܕܐ ܐܢܐ : ܕܝܘܡܢ ܬܐܠܦ ܡܛܠ ܟܕ ܡܣܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ : ܠܘ ܡܟܠܐ ܟܠܐ ܐܢܐ ܠܟ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܒܗ̇ ܢܣܓܘܢ ܝܘܡܬܟ̈ . ܘܢܬܬܘܣܦܢ̈ ܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ . ܡܛܠ . ܪܝܫ ܚܟܡܬܐ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܝܕܥܬܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܣܘܟܠܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܥܠܡ ܐܘܚܕܢܐ . ܘܐܦܠܐ ܡܫܠܡ ܕܪܐ ܠܕܪܐ . ܫܘܚ ܡܛܠ . ܡܐ ܕܪܥܐ ܐܢܬ : ܕܥ ܐܦܝ̈ ܥܢܟ̈ . ܘܣܝܡ ܠܒܟ ܥܠ ܓܙܪܟ .
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀