simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܒܪܗ ܝܫܘܥ ܒܡܘܬܗ‏ ‏ 96 ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܟܠܠܘ ܡܐܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܕ ܐܡܪ ܕܘܫܘ ܒܢܝ̈ ܥܠ ܥܘܩܣܗ ܕܡܘܬܐ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܐܪܓܙܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܡܘܐܝܠ ܛܠܝܐ ܡܫܡܫ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܛܠ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
ActsMarBenh&Sar ܕܒܪܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܘܡܬܢܘܠܐ ܗܘܬ ܒܟܐܒܐ ܕܐܪܝܢܘܬܐ ܡܛܠ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܫܡܥ . ܐܘܣܦ ܠܡܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܪܝܫܐ ܗܘܬ ܐܘܪܚܐ ܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܡܪܢ : ܡܛܠܗܢܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܕܡܠܠ ܥܡܗܘܢ :
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܕܗܘ ܒܪܨܘܡܐ ܡܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܣܗܕ ܕܒܝܨܪܐ ܒܝܫܐ ܘܒܚܫܐ ܐܢܫܝܐ ܡܛܠ ܥܠܬ] ܣܘܢܗܕܘܣ ܗ̇ܝ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܒܗܝܬܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܐܓܪܗ . ܕܗܘ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܕܘܒܪܐ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘܬܐ ܡܫܡܫ ܠܡܪܐ ܟܠ ܘܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܓܝܪܐ ܕܦ̇ܠܚ
LiberGrad ܡܢܐ ܡܬܪܕܝܢ ܗܘܘ . ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ : ܕܒܩܛܝܪܐ ܕܚܘܒܗ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ : ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܕܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܘܠܐ
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܡܛܠ ܫܡܗ ܪܒܐ : ܡܛܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܢܝܢ .
LiberGrad ܕܬܚܘܡܐ ܠܚܘܒܐ ܘܠܛܒܬܐ̈ ܠܐ ܣܝܡ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܡܛܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܫܦܝܪܬܐ̈ ܟܡܐ ܕܨܒܝܢ ܘܐܝܟܢ ܕܫܦܪ ܠܗܘܢ :
P:Phil-Phlm [AB] ܕܡܣܒܪܢܘܬܢ ܁ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܠܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܗܘܬ ܠܘܬܟܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ . ܝܕܥܝܢܢ ܓܝܪ ܓܒܝܘܬܟܘܢ ܁ ܐܚܝ̈ ܚܒܝܒܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܆
P:Phil-Phlm [AB] ܗܢܐ ܗܘ ܫܒܩܬܟ ܗܘܝܬ ܒܩܪܛܐ ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܣܝܪܢ̈ ܬܬܩܢ ܁ ܡܛܠ ܘܫܠܡܐ ܁ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܆ ܘܡܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܚܝܢܢ ܀
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀