simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܕܣܥܘ ܥܠ ܡܪ ܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . [X 23]ܘܐܫܦܥ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܡܛܠ : ܗ ܕܝܢX : ܐܝܠܝܢ ܕܓܡܝܪܝܢ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܘܫܘܝܢ ܠܡܐܒܕ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܠܡ ܕܥܒܝܕ ܒܝܬܘܝܢ ܡܥܪܬܐ ܕܠܝܣܛܝܐ̈ ܆ ܘܡܩܒܠܢ̈ . ܡܛܠ ³ܕܚܠ̇ܝܢ ܡܢܗܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡ̇ܝܩܪܝܝܢ ܠܗܝܢ .
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܛܢܗ ܘܡܘܠܕܗ ܘܓܙܘܪܬܗ ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܛܠ ܫܚܝܡܐ ܢܣܬܒܪ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܝ ܥܠܬܐ̈ ܐܬܥܠܝܘ ܃ ܘܠܘ
Ath:ExposPs ܫܡܟ ܚܣܕܐ ܕܐܫܕܘ ܥܠܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܘܠܐ ܬܟܠܐ ܡܢܢ ܗܒܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܟܕܐܦܠܐ ܢܒܝܐ ܝܬ ܒܥܡܐ ܕܢܦܝܣܟ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܚܘܣ
Ath:Inc ܡܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܠܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܢܩܕܘܡ ܡܘܬܐ ܙ̇ܕܩ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܘܟܕ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܣܟ X ܗܘ̇ܕܡܣ̣ܗܕ
SevAnt:LuqJul ܡܢܐ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝX XX ܐܠܗܝܬܐ̈ ܫܬܩܝܢ : ܒܗܠܝܢ ܡܛܠ ܟܕ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ : XX ܗ̇ܘ ܕܚܫܐ̈ ܣܒ̣ܠ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܥܕ̇
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܢܬܐ ܕܝܠܝ ܠܡ ܒܝܫܐ ܣܓܝ : ܘܣܟ ܠܡ ܐܢ ܡܪܓܫ ܐܢܐ ܕܥ̇ܒܪ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܢܬ̇ܩܪܒ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܝܬܪܥܐ ܕܩܠܝܬܝ̇X ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ :
AbbaIs:Ascet ܦܘܩܕܢܐ̈ ܒܠܒܐ ܕܪܬ̇ܚ ܘܡܬܒܝܢ ³²ܐܢܬ ܒܗܠܝܢ ܕܫܓܫܝܢ ܡܛܠ ܠܗܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܡܥܠ ܘܠܡܛܡܐܘܬܗ O⬩ . ³¹ܐܢ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:Disc ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܇ ܘܙܕܩܬܟ̈ ܕܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈ . ‏ ‏ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܘܣܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܛܝܒ ܠܗ ܆ ܗܕܐ ܕܠܟ ܕܝܠܟ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܗܘܢ ܕܒܪ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܠܐ ܫܒܩܗ ܕܗܪܟܐ ܢܟܬܪ . ܐܠܐ ܕܒܪܗ ܘܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܐܣܩܗ ܀
SevAnt:Epist ܕܐܠܘ ܠܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܓܘܫܡܐ̈ ܒܐܦܝ̈ ܢܘܗ̣ܪܐ ܆ ܠܐ ܓ̇ܕܫ ܡܛܠ . ܟܠ ܓܝܪ ܚܫܘܟܐ . ܡܝ̣ܢ ܥ̇ܠܬ ܓܘܫܡܐ̇̈ ܕܡܛܠܝܢ ܗ̇ܘܐ .
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܠܘܬܥܡܠܐܪܠܢܘܝܘܬܐ̈ . ܘܒܗܪܐܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܡܛܠ ܪܣܗܕܘܬܐ ܦܓܪܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܇ ܐܘ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ
AbbaIs:Ascet X ⁴ܚܘܫܒܐ X ³ܒܩܠܝܬܟ X¹ ²ܕܝܢ XX ¹ X ܥܠ ܢܦܫܗ̣ ܘܠܐ ܚܐ̇ܫ ܡܛܠ X ⁴ܐܠܘ XX ⁸ܐܦ ܠܫܝܢܐ X ²ܨܝܕ ܩܪܒܐ X ¹ X ܒܐܠܗܐ ⁴ XXX
SevAnt:Epist ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܗܠܝX ܕܗ̣ܘܝ̈ ܒܗ̇ ܆ ܘܠܛܘܦܣܐ ܡܛܠ ܟܕ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܥܛܝ̣ܐ ܡܫܡܠܝܐ ܢܫܠܡܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ :
P:Cor [AB] ܡܣܟܠܢܐ ܇ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܘ ܡܢ ܕܡܣܟܠ ܒܗ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܬܝܕܥ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܨܒܘܬܐ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܩܢ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ Xܝܬܐ̈ ܡܡܠܢX ܗ̣ܘܐ . ܙܒܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܡ̣ܪ X Xܢ ܓܝܪ ܘܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܣܩܦܐ . ܟܕ
SynOr ܦܪܨܘܦܐ ܆ ܘܒܫܘܚܕܐ ܡܣܠܝܐ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܥܕܝܠܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܥ̇ܒܕܝܢ
P:TweProph [AB] ܕܗܢܘܢ ܣܠܩܘ ܠܐܬܘܪ ܐܝܟ ܥܪܕܐ ܝܚܝܕܝܐ : ܐܦܪܝܡ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܛܠ : ܘܡܟܝܠ ܗܘܘ ܒܥܡܡܐ̈ : ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܫܚܘ .
IšoMerv:ComPs ܗܕܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܫܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ ⁰ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܬܠܬ ܡܢ Xܐܝܟܐ ܡܛܠ X ܐܠܗܗܘܢ ܘܐܫܬܦܠ ܡܢ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ̈ X0 Xܕܫܪܟܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܣܓܝܐܢ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܒܕܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܆ ܠܐ ܡܚܘܝܢ ܠܣܥܘܪܗܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܩܘܫܬܐ ܕܚܠܐ ܕܐܠܗܐ .