simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܐܒܘܗܘܢ ܕܢܬܚܙܘܙܐ ܘܕܢܫܬܒܚ ܒܒܢܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܡܛܠ ܕܗܝܕܝܟ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈ ܦܪܣܝܐ̈ .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
P:Sam [AB] ܕܠܝܬ ܠܢ . ܘܐܘܣܦ ܛܠܝܐ ܘܥܢܐ ܠܡܪܗ ܘܐܡܪ : ܗܐ ܐܫܬܟܚ ܡܛܠ ܛܠܩ ܡܢ ܡܐܢܝܢ̈ : ܘܙܘܕܐ̈ ܠܝܬ ܕܢܘܒܠ ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ :
ActsMarBenh&Sar ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܥܠܡ . ܒܥܝܢܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܣܠܐ ܠܢ ܠܥܒܕܝܟ̈ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܠ ܚܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܥܒܘܪܐ̈ . ܘܫܛܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܙܒܢܝܬܐ .
LiberGrad ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܕܝܢܗ ܕܡܪܢ ܘܒܟܝܢ ܡܛܠ ܕܢܬܪܚܡ ܡܛܠ ܡܢ ܚܒܪܗ ܘܟܪܝܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܘܒܟܐ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܪܝܐ ܠܗܘܢ
SynWestSyr ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
SynOr ܗܕܐ ܬܚܡܢܢ : ܕܟܕ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܢܝܫܐ ܟܐܢܐ ܆ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܡܛܠ ܦܠܓܘܬܐ̈ ܘܣܕܩܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܙܒܢ ܐܫܬܡܫ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀
JnSol:OntheSoul ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ . ܘܠܐ ܒܪܘܚܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܬܥܠܝܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܛܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܪܘܚܢܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܒܦܓܪܢܐ̈
LiberGrad ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ ܕܐܪܥܐ ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ . ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܘܒܪܢܝܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܐܙܕܗܪܘ ܕܠܐ ܠܡ ܬܫܬܕܠܘܢ
Cyr:ComLuke ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܐܣܠܝܬܗ . ܠܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܚܙܐ ܐܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ ܡܛܠ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܚܙܘܗ ܘܒܪܘܡܐ ܕܩܘܡܬܗ .
LiberGrad ܕܗܘ ܦܩܕ ܠܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܐܢܫ ܡܒܐܫ ܠܐܢܫ : ܡܛܠ ܠܗ ܀ ( 4 ) ܐܠܗܐ ܐܢ ܐܡܪ ܠܐܢܫ ܕܢܥܒܕ ܕܒܝܫ ܠܐ ܕܐܢ ܠܗ :
P:Phil-Phlm [AB] ܓܒܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܫܟܚܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܡ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܣܝܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܢܗ ܗܘ ܡܦܩܢܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܥܒܪ ܡܢܟ ܦܘܡܐ ܥܩܝܡܐ . ܘܪܢܝܐ ܡܛܠ ܠܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗܝܢ . ܘܒܣܪܗ ܟܠܗ ܡܐܣܐ . ܒܟܠ ܙܘܗܪ ܛܪ ܠܒܟ :
JacSer:Epist ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
P:3Macc [AB] ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀