simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܚܪܒܗ ܕܡܪܝܐ ܐܟܠܐ : ܡܢ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܥܠ ܒܠܗ . ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܡܕܒܪܐ ܐܬܘ ܒܙܘܙܐ̈ :
SevAnt:Epist ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܠܥ̣ܒ̣ܘܗܝ̈ ܪܕܐ ܐܗܘܐ . ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܕܠܘܬ ܡܛܠ ܟܕ ܩ̇ܝܒ ܗܘܐ ܘܒܝܢܬ ܟܠܗ ܗܝܣܪܝܠ ܩܐܡ ܗܘܐ ܇ ܠܐ ܝܕ̇ܥ ܗܘܐ ܆
BarKoni:ScholUrm ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܕܥܛܝܦܝܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܒܐܝܩܪܐ ܡܛܠ ܐܢܐ XX ܐܠܐ ܚܪܫܐ̈ ܘܫܬܝܩܐ̈ : ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܝ݅ܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܦܠܚ̣ܘ 32ܘܦܠܚܝܢ ܠܗ . 19X8ܘܐܢ ܥܒ̣ܕܐ ܡܛܠ ܣܓܕܘ ܠܗ ܘܣܓܕܝܢ . ܡܪܐ ܗܘ̣ ܕܝܢ 31ܘܕܝ̇ܢܐ ܕܕܝ݅ܢܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܠܢ ܒܗ ܢܩ̇ܒܠ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܃ ܘܡܢܗ ܬ̣ܢܠܕ ܆ ܕܝܘܡܢܐ Xܬ̣ ܠܕ ܐܡ̇ܪ ܆
SevAnt:LuqGramm ܗܢܐ ܥܒ̣ܕܗ ܕܠܐ ܦܘܪܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ-ܬ ܠܟܦܘܪܝܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܡܛܠ ܂ ܐܬ̇ܪܥܝܘ ܓ̣ܝܪ̣ ܠܘ ܗܟܢܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܀
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܢܫܬܠܡ ܚܢܢ : ܐܦ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕܐ ܬܫܬܠܡ . ܘܢܬܒܙܙܘܢ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܢ ܠܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܗ : ܕܢܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܢ .
SynOr ܐܢܢܩܐ . ܘܐܦ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܬܘܒ ܡܛܠ ܥܠܠܢ̈ ܥ̇ܒܪܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܡܛܠ . ܘܟܕ ܠܐ ܚܘܝܘ ܬܝܒܘܬܐ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܐܠܐ ܒܐܣܟܡܐ ܒܪܢܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܠܚܘܕܝܘܬ ܐ ܕܒܩܢܘܡܐ ܇ ܐܦܢ ܡܢ ܠܐ ܫܘ̣̇ܝܝ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܇ ܝ· ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܒܬܪ- ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܫܘܓܢܝܐ ܇ ܘܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܒܟܝܢܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܠܘ ܠܘܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܘܟܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܫܪܪܐ ܂ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̣ܘܐ̣
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܝܟ̣ ܕܒܣܘܥܐܐ ܛܠ̇ܡܝܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܠܐܓܝ̣̇ܪܐ ܃ · ܕܒܐܓܪܗ ܡܛܠ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܦܩܕ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܢܒܘܬ ܠܘܬ ܐܓܪܐ ܕܐܓܝܪܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܐ ܕܢܬܟܠܐ ܡܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܂ ܘܕܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬ ܐ ܡܛܠ ܝ ܕܡܬܐܟܠ ܒܝܘܩܪܢܐ ܂ ܂ ܆ ܗܘܝ̈ ܒܥܘܬܐ̈ ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܂
AbbaIs:Ascet ܝܘܚܢܢ : ܕܠܒܘܫܗܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܣܥܪܐ ² ܕܓܡܠܐ̈ ܘܩܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܕܐ : ܩܘܦܚܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣ ¹ܘܫܠܝܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܢܦܫܐ ܃ ܠܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܡܪܓܫܐ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܝX ܕܝ̇ܕܥ ܘܡܣܬܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܝܬܗ ܡ̇ܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܐܦ ܒܣܓܕܬ ܐ ܇ ܠܐ ܪܚܝܩ ܪܘܚܐ ܡܢ ܝX ܡܒܠܒܠܐܝܬ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܃ ܗܟܢܐ ܒܪܘܚX ܇ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܒܗ ܡܚܘܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܂
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܒܥܕܬܐ̈ ܕܐܬܬܣܪܚܘ ܒܗܝܢ ܠܐ10 ܡܟܬܪܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܝܘ .
SynWestSyr ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܗܟܢܐ ܢܟܬܪܘܢ : ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܐ : ܡܛܠ ܕܡܬܬܣܪܚܝܢ ܣ̣ܗܕܘ ܘܐܡ̣ܪܘ : ܕܙ̇ܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܙܕܘܓܘܢ :
DidascApost ܟܦܘܪܝܗ ܆ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܢ̇ܣܒ ܡܢܬܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܢ ܡܬܪܕܦ . ܐܠܐ ܡܢ ⁸ܢܢ ܐܠܗܐ ⁹ܢܢ ܡܫܬܕܐ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܥܠ ܟܘܠ ܐܫܝܕܐ ܒܝܫܘܬܗ̇ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܆ ܒܐܝܫܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܩܒܠܐ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܆ ܘܚܘܫܒܗ ܪܢܐ ܒܚܒܪܗ ܕܝܬܒ ܥܡܗ .
P:Isa [AB] ܕܥܘܠܢ ܥܡܢ ܗܘ . ܘܚܛܗܝܢ̈ ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ . ܐܥܠܝܢ ܘܕܓܠܢ ܡܛܠ ܘܐܬܪܚܩ ܡܢܢ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܥܘܠܢ ܩܕܡܝܟ : ܘܚܛܗܝܢ̈ ܣܗܕܘܢ .