simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܛܒܘܬܗ ܠܡܚX ܕܐܠܗܐ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ . ܡܛܠ ܇ ܘܚܠܒܐ ܝ̇ܢܩ ܪܘܚܢܝܐ ܡܢ ܬܕܝ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܘܡܝܢܩ ܇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܫܡܗ ܠܓܒܪܐ ܐܠܝܡܠܟ : ܘܫܡܗ̇ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ : ܗܘ ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ :
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈- · ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܠܒܐ ܠܛܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܣܘܟܠܐ̈ ܟܝܬ ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܫܪܬܚܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܛܒܬܗ̇̈ . ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܆ ܥܠ XX ܡܛܠ . ܕܠܙܪܥܟܘܢ ܠܡ ܐܬܠܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܕܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆
SevAnt:CathHom ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢ ܘ̣ܘ ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܘXX ܘܘXXܘX ܪܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ eX ܘii ܘ ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ 24 ܥܝܪܐ ܐܡܪ ܥܝܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܫܠܡܐ ܥܡܟܝ ܡܛܠ ܡܛܐ ܠܡܓܙܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܫܠܡܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇
BarEbr:CandSanc ܝܕܥܬܐ ܕܐܘܣܝܐܣ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ 36 · · · · · · · · . . . . XXXX 0̣̇ ܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ . X XX܏1
JacSer:memEpiph ܬܢܘܝ ܕܐܝܬ݂ ܗܘܐ ܬܡܢ 95 ܐܛܝܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܟܕ݂ ܣܐܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ܕܢܥܡܕ݂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܥܠ ܚܐܪ ܗܘܐ
Basil:SyrHex ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ X0 ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܡܘܪܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܟܬܒܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܠܐ X ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܟܟܗ̇ ܥܠ ܣܘܓܐܬ ܚܛܗܝܗ̇̈ : ܘܝܠܘܕܝܗ̇̈ ܐܙܠܘ ܡܛܠ ܠܗ̇ . ܗ ܗܘܘ ܐܠܘܨܝܗ̇̈ ܠܪܝܫ : ܘܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈ ܫܠܝܘ :
IsaacNin:SpiritWorks ܕܠܬܘܪܨܐ ܘܙܢܝܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܐ ܗܘ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܢܬܓܘܣ
SermHolyWeek ܟܠܢ ܗܘܐ ܕܒܚܐ ܘܪܥܝ ܠܐܒܘܗܝ ܕܪܓܝܙ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܕܪܕܪܝܢ̈ 41ܘܨܒܬ ܪܒܘܬܗ ܘܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܩܛܝܠܐ
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
ActsMiaphysites XX ܕܐܬܒ̇ܢܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܚܐ̈ ܕ ܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܃ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢ ܂ ܟܘܪܚܐ ܕܚܒܘܫܝܗ̣ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒ̇ܪܝܐ ܂
HomEpiph ܕܨܒ̣ܐ ܡܬܕܒ̇ܪ ܗܘܐ . ܗܘܐ ܫܥܬܐ ܠܫܐܕܐ̈ . ܐܗܠܘ ܘܒܙܚܘ ܒܗ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܫܘܠܛܢܗ . 21ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܥܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܪܐܙܐ̈ ܡܛܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈
Eph:memHom ܩܢܛܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ X 48ܬܦܘܫ ܡܢ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܬܘܟܠܢܐ ⁵ܕܝ̇ܗܒܐ ܚܝܠܐ ⁶ܒܨܠܘܬܐ ܐܙܕܗܪ ܕܡ
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈