simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom XX XX X ܟܝܬ̣ XܝܐܢܘܐX ܡܬܟ̇ܢܐ ܬܪܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘܬ̈ Xܘܡܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝܐܢܘܐܪܝܘܣ ³ܡܬ̣ܩܪܐ ܇
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܝ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ . ⁴ ܡܛܠ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ . X ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ³ܘܬܘܒ ܡܚܕܐ .
JulRom [ . . ] ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܠܬܘ[ܢ] ܘܥܡܠܐ ܥܠ ܥܡܠܐ [ . . ] ܐܘܣܦ ܡܛܠ ܕܒܕܡܘܬ ܒܪܐ ܡܝܬܘܢܝ[ . . ] ܘܚܟܡܬܘܢ ܫܒܪܘܬ[ܝ] ܘܗܫܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܡܨܥܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܇ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܓܝܪ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ . ܫܓܫܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܝ ܟܬܒܘܢܐ ܡܛܠ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܬܝܬ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ
JacSer:memJephDaught ܚܘܒܟ ܕܢܨܘܪܟ ܗܘܐ ܕܝܗܒܟ ܐܒܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܛܠܢܝܬܟ ܢܦܠܬ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܠܘܕܗ̇ ܡܬܢܟܣܐ ܗܘܬ ܐܒܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܒܪܬܗ ܠܩܛܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܙܒܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܝܟ ܚܠܡܐ ܡܢܢ ܦܪܚܢ . ܒܗܠܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܢܝܢ̈ ܡܕܝܢ ܠܡ ܛܒܐܝܬ ܠܐ ܚܕܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . XX
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂
SevAnt:LuqJul : ܗܢܐ : ܐܦ : ܐܢܐ : ܒܙܒܢܐ : ܘܣܓܝ : ܠܚܡܐܝܬ : ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ : ܡܛܠ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܠܡܠܝ̈ ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ .
P:5Macc [AB] ܗܕܐ ܒܡܛܪܬܗܘܢ̈ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ ܬܩܢܐܝܬ ܡܬܢܬܦܝܢ . ܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܟܝܠ ܚܠܝܨܐܝܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܐ ܚܬܐ ܕܐܨ ܚܬ ܡܢܗ̇ ܛܒ ܥܬܝ̣ܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܗܘܬ ܣܟ . ܡܛܠ ܕ ܠܐ ܝܕܥܬܐ . ܠܐ ܢܫܡܪ ܒܝ ܟܐܦܐ̈ ܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܘܕܥܕ ܠܝܐ̈ .
DionAr:MystWritings ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܐܡ̇ܬ ܒܟܠܗ̇ ܬܐ ܓܘܪܬ̣ܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܡܛܠ ܬܩ̣ܢܬ ܐܢܘܢ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ³ܘܪܙܢܐܝܬ ܠܟܘܢܝܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܀
SevAnt:LuqJul ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܛܠ : ܕܐܦܣܩܘܦܐ : ܕܐܢܛܝܟܝܐ : ܠܘܬ : ܗܢܘܢ : ܕܟܬܒܘ : ܠܗ :
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ܠܐ ܣܡ ܠܘܩܐ ܠܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ ܂ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܀
BarEbr:CandSanc ܡܢܝܘܬܗܘܢ . ܘܕܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝܬ ²ܦܣܘܩܐ ܬܠܬܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܆ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ XXܝXܝX ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .