simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:turgFestHom ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܐ̈ Xܒܪܙܐ ܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ .
P:Tob [AB] ܕܝܬܡܐ ܐܫܬܒܩܬ ܡܢ ܐܒܐ ܕܝܠܝ . ܘܟܕ ܗܘܝܬ ܓܒܪܐ : ܢܣܒܬ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܠܗܢܘܢ ܕܙܕܩ : ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܢܝ ܕܒܘܪܐ ܐܡܐ ܕܐܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܇ ܕܒܓܙܪ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܡ̣ܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ .
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
SynOr ܕܟܕ ܒܦܓܪ ܡܢܢ ܪܚܝܩܝܢ ܆ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܗܘܢ ܕܥܠܝܢ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܢ̈ ܘܟܢܘܫܬܢ̈ ܕܒܡܕܢܚܐ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܦܠܚ̇ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܦܥܠܐ . ܡܛܠ ‎ [6]‎‏ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܐ ܓܒܐ ܠܗ ܗܢܐ ܕܘܒܪܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܗ̇ ܗܝ . ܘܚܝܒܘܬܗ̇ ܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ . ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ .
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܐܦ ܦܠܚ̣ܐ . ܡܬܩܠܣܢܐ X0ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܕ ܒܟܘܠܝܘܬ ܡܛܠ ܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܘ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܬܐ ܗܢܘ : ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܫܬܐܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ .
Basil:SyrHex ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ X0 ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܡܘܪܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܟܬܒܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܠܐ X ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ .
P:PrMan [AB] ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܪܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܘܐܚܘܪ ܘܐܚܙܐ ܪܘܡܐ ܗܘ ܕܫܡܝܐ .
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓ̇ܥܝ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ - ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . ܘܡܛܠܗ̣ܐ ܐܬܩܪܒܬ Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ .
P:3Macc [AB] ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܢ . ܘܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܠܡܥܠ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܝܟܠܐ . ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ . ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
BarṢal:LuqArabs ܕܒܚܕܕܐ̈ ܐܣ̇ܝܪܝܢ : ܘܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ Xܢܘ̇ܢ ܀ . ܡܛܠ ܠܣܘܓܐܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܠܣܘܓܐܐ ܫ̇ܒܩ : ܐܦ ܠܚܕ ܗܟܘܬ .
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܦܩܢܐ . ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ .
SevAnt:CathHom ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܚ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܕܚ̇ܕܐ ܐܢܐX¹ܘܡܬܐܫܕ ܐܢ̣ܐ ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܪܦܓܪܗ . ܘܡܢ ܒܣܪܗ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ . ܢܩܝܦܘܬܐ ܡܛܠ ܥܕܬܐ ܡܢܗ : ܗܟܢܐ ܢܚܒܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܢܫܝܗܘܢ̈ : ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ .
Shub:BookGifts ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܫܒܘܩ ܕܘܡܝܐ ܕܥ̇ܒܪ ܘܐܚܘܕ ܫܪܪܐ ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ .