simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈
JacSer:memElish ܢܘܗܪܟ ܕܨܒܝܥܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܐܣܒܟ ܥܠ ܚܘܫܒܝ̈ ܟܕ ܬܗܪ ܐܢܐ 10 ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܠܬܟ ܬܪܗܛ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܕܬܗܘܐ ܦܐܝܐ
JnTella:ProfessFaith ܕܗܘ݂ܐ ܦܓܪܢܐ . ܘܟܕ ܛ̇ܥܼܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܚܝܠܗ ܉ ܐܝܟ ܡܛܠ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܉ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܟ ܕܝܐ̇ܝܐ ܠܐܠܗܐ ܐܣܬܝܟ ܦܓܪܢܐܝܬ
JacSer:memProphElij ܡܠܟ݁ܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ 310 ܘܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܘܡܢ ܦܐܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ
Eph:madCrucifix ܕܨܒ̣ܐ X 6 ¹ܚܝܘܬܗ ܛܫܝ ܒܕܓܘܢ X ¹ܐܫܟܚ ² ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܡ 5ܒܝܕ ܕܨܒܐ ܗ̣ܘ ܒܠܥܗ ܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܒܠܥܗ ܐܦ ܦܠܛܗ
BarEbr:CandSanc ܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܀ ܦܣ ܀ ܘܩܐ ܡܛܠ X XX X X 189 ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐ̈ ܫܬܐ ܀ X XXX X ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ
BarṢal:ComGosp ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܥܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܪܐܙܐ̈ ܡܛܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈
JacSer:memHolySunPente ܡܪܢ ܘܝܗܒ ܠܫܢܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܐܬܐ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܒܒܒܠ ܕܢܚܬ݀ ܡܛܠ ܩܒܠܘ ܡܢܗ ܫܪܪܐ ܕܡܠܦ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙ ܩܘܫܬܐ
SermHolyWeek ܟܠܢ ܗܘܐ ܕܒܚܐ ܘܪܥܝ ܠܐܒܘܗܝ ܕܪܓܝܙ ܗܘܐ ܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܕܪܕܪܝܢ̈ 41ܘܨܒܬ ܪܒܘܬܗ ܘܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܩܛܝܠܐ
Eph:memHom ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝܬܘܢ 369ܐܦ ¹¹ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ 365ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܫܬܩܠ ܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ
sugSinfulWom&Satan ܡܢ . ܕܠܡܐ ܪܚܡܝܟܝ̈ ܨܝܕܝܟܝ ܐܬܘ ܘܥܡܗܘܢ ܨܒܝܬܝ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܨܝܕ ܒܣܡܐ ܡܘܢ ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܪܒܐ ܕܨܠܡܐ ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܡܛܠ ܡܢ ܝܩܝܪܐ ܘܟܪܟܗ ܨܥܪܐ ܘܢܦܠ ܪܒܐ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܘܩܕܝ ܫܦܠܐ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܚ̇ܝܒ X ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܥܡ ܩܠܐ ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܠܗ ܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܥܩܪܬܐ : ܘܐܬܦ̇ܠܓ ܘܠܐ ܗܝܡܢ ܆ ܫܬ̣ܩܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܠܥܦܪܐ ܘܬܘܠܥܐ ܗܘܝܐ . ܝܘܡܢܐ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܚܪ ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܫܐ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ ܪܫܝܥܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ
JacSer:memElishCapSam ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܘܠܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ