simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܕܡܫܟܢܐ ܕܐܣܪܐܝܠ ²ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܢ ܡܘܫܐ ܐܬܩܒܥ ܗܘܐ : ܗܢܘ ܡܛܠ ܡܨܥܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܝܬ ܡܕܒܚܐ ܠܗܝܟܠܐ Xܢ ܗܟܘܬ ܘܗܝܟܠܐ . ܗܢܘ
IsaacNin:SpiritWorks ܫܪܪܐ ܕܣܒܪܗ 1 ܕܒܡܢܐ ܠܡ ܟܝ ܡܬܚܙܝܐ ܒܢ ܩܝܡܬܢ ܘܚܘܕܬܢ ܡܛܠ ܕܥܒܝܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܘܬ ܐܢܫ ܥܠܡܝܐ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ
Cyr:ComLuke ܕܗ̇ܘܝܢ 0ܝ ܂ ܐܬܘܢ ܂ ܐܪܥܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܂ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܒܗܘܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܘܢܬܠܘܢ ܠܟܘܢ ܛܘܒܐ̣ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܃
P:Sam [AB] ܕܐܡܪܝܢ ܕܥܡܐ ܟܦܢ ܗܘ ܘܡܛܪܦ ܘܨܗܐ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܡܢܐ ܕܘܝܕ ܡܛܠ ܕܬܘܪܐ̈ : ܩܪܒܘ ܠܕܘܝܕ ܘܠܥܡܐ ܕܐܝܬ ܥܡܗ : ܠܡܐܟܠ .
ZachSch:ActsSev ܢܦܫܗ ܕܐܢ ܗܘ ܕܓܕܫܐ ܘܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܢܣܒ ܐܢܐ . ܒܗ̇ ܡܛܠ ܡܬܬܢܝܚܢ̈ . ܟܕ ܫܘܠܡܐ ܫܩܠܬ ܒܗ ܢܒܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܗܝ ܕܐܡܪ
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܟܢ : ܕܟܕܘ ܟܘܝܐ ܚܠܦ ܟܘܝܐ : ܘܨܘܠܦܬܐ ܚܠܦ ܡܛܠ ܟܘܝܐ : ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘ ܡܢ ܕܥܒܕ ܠܗ ܗܟܘܬ .
SynWestSyr ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܒܫܒܐ ܥܠ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆ ܡܛܠ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܒܥܪܘܒܬܐ ܒܬܫܥ̈ ܫܥܝܢ̈ 10ܬܗܘܐ ܬܫܡܫܬܐ .
P:Num [AB] ܕܡܨܝܢ ܚܢܢ ܚܝܠܗ̇ . ܘܓܒܪܐ̈ ܕܣܠܩܘ ܥܡܗ ܐܡܪܝܢ . ܠܐ ܡܛܠ . ܘܫܬܩ ܟܠܒ ܥܡܐ ܡܢ ܡܘܫܐ : ܘܐܡܪ : ܡܣܩ ܢܣܩ : ܘܢܐܪܬܝܗ̇ :
JacSer:memBirthSavFlesh ܝܠܕܗ̇ ܐܠܘ ܫܬܩܬ ܟܕ ܫܡܥܬ ܗܘܬ ܕܗܐ ܡܪܝ ܥܡܟܝ ܕܪܫܐ ܕܥܘܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܐܥܝܪܬ ܠܘܩܒܠ ܥܝܪܐ 350 ܕܪܫܐ ܒܥܠܡܐ ܡܬܬܘܣܦ ܗܘܐ
LiberGrad ܕܒܗܠܝܢ ܓܪܓܗ ܒܝܫܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܐܪܡܝܗ ܡܢ ܡܛܠ ܘܩܢܝܢܗ ܕܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܫܘܦܪܗ : ܠܐ ܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܪܝܫܝܬ .
Tim1:Epist ܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܬ̤ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܂ ܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܥܡܗ ܡܛܠ ܢܒܝܐ ܙܟܪܝܐ ܂ ܒܓܘܗ ܐܡ̇ܪ ܘܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܘܠܘ ܥܡܗ ܘܠܘ ܡܢܗ ܆
GanBus ܓܝܪ ²²ܕܥܠ ܐܪ ܐ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܕܢܡܠܠ ܡܬܬܣܝܡ ܗ̇ܘ ܪܡܐ ܡܛܠ ܘܒܪܝܬܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܡܬܛܟܣ . ܡܪ ܝܐܒܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܝܢ :
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Tob [AB] ܕܐܬܡܣܟܢܢ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܐܢ ܬܕܚܠ ܠܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܠܓܒܥܐܝܠ : ܗܘ ܕܓܒܪܐܝܠ ܒܥܪܓܙ ܕܡܕܝ ܀ ܠܐ ܬܕܚܠ ܒܪܝ :
JnSol:OntheSoul ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܡܝܗܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܓܪܒܐ̈ ܘܐܚܠܡܘ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܠܐ ܐܪܓܫܘ .
P:PsSol [AB] ܕܐܣܠܝܗ ܒܨܥܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܚܫܒ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ . ܘܚܪܬܐ ܠܐ ܡܛܠ ܘܦܓܪܗ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܐ ܥܠ ܓܠܠܐ̈ ܒܨܥܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܠܝܬ ܕܩܒܪ .
P:PsSol [AB] ܕܚܟܝܡ ܒܡܠܟܐ . ܘܐܫܕܘ ܕܡܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܡܛܠ ܒܬܘܩܢܐ ܥܠ ܡܛܥܝܢܘܬܗܘܢ . ܓ ܘܐܘܒܕܘ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܘܒܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܗ ܃ ܦܬܘܪܐ ܚܠܝܐ ܕܚܘܒܐ ܣ̣ܡ ܠܢ ܗܢܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝܬܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܇ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܐܚܪܐ ܩܕܡܘܗܝ
DidascApost ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܝ⁰ܢ ܒܪܢܫܐ ⁰ܢܢ ܕܐܠܗܐ ܢܢܢ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܡܝ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܬܪܕܦ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܢܣܗܕ ⁰⁸ܢ ܘܢܬܩܛܠ
IšoMerv:ComOT ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܫܠܡܐ ܐܬܪܕܝ . ܕܒܡܘܬܗ ܢܣܓܐ ܫܠܡܐ ܠܥܡܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܘܡܠܦ ܚܕܬܬܐ̈ . [X]ܡܪܕܘܬܐ ܕܫܠܡܢ . ܗܢܘ .