simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܪܝܐ̈ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ ܂ ܝ ܫܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܃ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܩܪܐ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܕܩܠܟ ܩ̇ܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܐ̇ܢܫܐ̈ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܬܦܪܘܢ ܠܡܠܟܐ
BarKoni:Schol ܟܗ ܢܘܬܗ ܂ ܡܓܣܐ̈ ܝ ܬܘܒ ܬܢܢ ܐܘ ܥܡܘܕܐ̈ ܕܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘܝ ܡܛܠ ܂ ܐܪܫܟܝܐ ܂ ܐܘ ܡܢܝ ܐܪܫܟ ܡܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܐܘ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܣܦ̇ܩܐ ܚܙܬܢ ܕܬܣܝܟ ܐܢܘܢ· ܂ ܟXX XܘܝX XܢܘX Xܟܠ ܢܢX ܡܛܠ ܂ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܠܢ ܒܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܂ X ܂ ܝ ܂ X ܟܡܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܝܬ ܗ̇ ܗܘܬ ܫܘܝܬܐ ܂ ܘܒܗ̇ܢܐ ܙܢܐ ܐܘܣܦܢ ܠܟܠ ܫܢܬܐ ܡܛܠ ܟܒܝܫܬܐ ܒܓܘܡܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܘܗܟܘܬ ܒܫܢܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ
EliaNis:Chron ܕܡܐ ܕܡܦܩܝܢܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫܝܢ̈ ܫܡܫܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢܗܝܢ̣ ܂ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܬܪܟܢ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܟܘܡܘ̈ ܘܢܩܫ ܪܫܐ ܡܛܠ ܘܠܠܝܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܝܘܩܪܐ ܕܡܐܟܠܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܢܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܃ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܠܟܐ ܢܦ̇ܩ ܠܬܫܡܫܬܐ ܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܒܡܙܡܘܪܐ ܃ ܠܡܐܣܪ ܡܛܠ ܆ ܐܠܐ ܢܬܥܛܐ ܛܘܦܣܗ ܝX ܡ̣ܢ ܣܕܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ·ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܠܐ ܡܗܠܟ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܝ ܕܥܠ ܚܫܐ ܂ ܗܘ̤ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܡܛܫܝܐܝܬ ܝܝ ܕܡ̇ܟ ܗܘ̣ܐ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܬܘܒ ܒܠܠܝܐ ܥܐ̇ܠܝܢ ܠܩܢܟܐ̈ ܘܡܫܡܫܝܢ ܫܬ ܡܪܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܢܩܘܡܘ̣ܢ ܒܩܢܟܐ̈ ܆ ܥܡܐ ܕܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܂ 1 ܝ ܗ ܃
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܕܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ¹ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܠܝܫܘܥ : ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܐܬܝܩܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܕܒܫܒܐ ܫܘܪܝ ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܚܕܒܫܒܐ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝܕ ܝ ܡܘܫܐ ܂ ܘܠܡܢܐ ܒܬܪܝܢܒܫܒܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܚܕܒܫܒܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܝܬ ܫ̇ܩܠ ܠܗ̇ ܠܚܘܛܪܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܘܩܐ̇ܡ ܚܠܦ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܬ ܐܕܡ ܡܚܕܗ ܃ ܗܟܢ ܘܚܢܢ ܠܐ ܩܡܢܢ ܡܚܕܗ ܂ 3ܬܘܒ ܕܝܢ ܂
Tim1:Epist ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܢܕܝܢ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܡܛܠ ܢܡܘܣ ܘܕܫܘܚܠܦ ܙܢܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܚ ܢܦܫܗ ܥܡ ܡܪܗ ܐܢ ܝܝ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܃ ܗܟܢܐ ܘܠܝ ܐܝܬ ܠܝ ܚܝܐ̈ ܒܩܢܘܡܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܀ ܀ ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܟܦܪܢܚܘܡ ܃ ܗ̇ ܡܛܠ X0 ܠܚܣܡܗܘܢ ܕܝܘܕܐ ܕܠܘܬܗ ܀ ܀ ܘܫܒ̣ܩܗ̇ ܠܢܨܪܬ ܃ ܗ̇ ܂ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܗܒ̣ ܗܘܐ ܬܚܘ ܬܐ ܕܚܝܠܗ ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ̣ ܂ ܗܝ̇ ܡܛܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܒܬܪܟܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܒܥ̣ܘ ܕܠܡܠܦܢܘܬ ܐ ܐܠܗܝܬܐ 1ܢܟܠܘܢ ܡܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܟܣܦܐ ܘܡܪܗܛܐ̈ ܒܥ̣ܘ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܪܝܗܝ ܂
Babai:BookUnion ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܐܢܫܘܬܐ ܥܡ ܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܡܛܠ ܒܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܗܘ̣ܬ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܝܛܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܝ̣̇ܫܝܬܐ ܕܓܢܣܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܫ̇ܬܡܗ̣ ܆ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܝ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܡܘX ܕܝ̇ܝܢܐ ܐܢܫܝܐ .