simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ ܩܪܬܢ . ܫܒܘܩܘ ܠܡ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܝܢ ܡܛܠ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܆ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܨܝܕ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܚܣܡ ܒܗ . ܘܥܠ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܩܘܪܒܢܗ . ܘܐܠܘ ܦܫܝܛ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܬܐ . ܘܪܓܙ ܩܐܝܢ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܥܠ ܗܒܝܠ . ܥܠ ܗܒܝܠ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܦܫܝܛܐ̈ ܓܒܐ ܡܪܢ ܘܐܣܠܝ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܘܪܕܝܐ̈ ܆ ܡܛܠ . ܐܬܢܨܚ ܝܫܘܥ ܆ ܘܐܬܟܪܙܬ ܚܟܡܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ . ‏ ‏ܘܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܬܚܘܐ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܆ ܘܠܟ ܬܠܒܒ ܥܠ ܙܟܘܬܐ . ܘܠܐ ܐܡܪܬ ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܦ ܝܠܘܕܐ̈ ܩܪܬ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܠܚܫܑܐ̈ ܗܠܝܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܬܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܐܝܬ ܕܗܘ ܒܗ ܡܛܠ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܗ ܡܢ ܢܦܫܗ . ܘܗܘܐ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܡܒܘܥܐ ܕܐܝܕܥܬܗ .
PhiloxMab:Disc ܕܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܇ ܕܢܡܘܫ ܠܒܐ . ܘܢܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܚܙܘܢ ܇ ܘܠܐ ܕܐܢ ܒܥܝܢ ܕܢܒܨܘܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢ .
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܐܦ ܫܐܘܠ ܒܢܒܝܐ̈ . ܘܥܪܩ ܕܘܝܕ ܡܢ ܝܘܢܬ ܡܛܠ ܩܕܡ ܫܡܘܐܝܠ : ܘܢܦܠ ܥܪܛܠ ܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܗܘ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ :
P:Sam [AB] ܕܩܪܝܒ ܠܢ ܡܠܟܐ : ܠܡܢܐ ܐܬܒܐܫ ܠܟܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܡܐ ܡܛܠ . ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Tob [AB] ܗܝ ܕܠܟ ܬܗܘܐ ܠܐܢܬܬܐ . ܘܕܗܘ ܫܐܕܐ : ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܥܠ ܗܝ ܕܬܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܝܠܟ . ܘܗܫܐ ܫܡܥܝܢܝ ܐܚܝ :
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܥܡܘܣ : ܕܒܚܪܒܐ ܢܬܩܛܠ ܝܘܪܒܥܡ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܒܓܘ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܪܥܐ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡܠܘܗܝ̈ .