simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܕܛܒ ܗܘܐ ܠܝ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܕܗܫܐ . ܗܝ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬ ܕܐܢܐ ܝܗܒܬ ܡܛܠ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܐܢܘܢ : ܘܬܐܡܪ ܐܗܦܘܟ ܐܙܠ ܠܝ ܠܘܬ ܒܥܠܝ ܩܕܡܝܐ :
P:Ps [AB] ܕܨܒܐ ܒܝ . ܦܪܥܢܝ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܙܕܝܩܘܬܝ : ܘܐܝܟ ܕܟܝܘܬܐ ܡܛܠ ܘܗܘܐ ܠܝ ܡܪܝܐ ܦܪܘܩܐ .     ܘܐܦܩܢܝ ܠܪܘܚܬܐ : ܘܦܨܝܢܝ
IšoAdiab:Epist ܕܐܘܒܕ ܥܠܡܐ ܛܒܬܐ ܕܪܚܡܬ ܛܒܬܐ̈ ܃ ܗܫܐ ܡܬܢܘܓܝܢ ܕܓܘܐ ܃ ܡܛܠ ܆ ܘܠܡܫܬܘܙܒܘ ܡ̣ܢ ܩܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܠܝܘܡ ܕܥܕܠܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܘܠܝܬ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܐܠܗܘܬܐ ܐܘ ܛܒܘܬܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܝܐ̈
ActsStAnth ܗX ܝܝX ܬܘܢܝܐ ܕܬܫܝܝܬܐ ܕܥܠ Xܢܝܬ̇ܐܘ X⁰ܕܒܝܫܐ ܢ̇ܕܩ ܡܛܠ ܆ Xܢܝܝܐ X ܗܘ ܓܪ ܒܝܠܕܪܢ ܘܒܫܙܩẌ ܪܩܘܫܬܐX ܐ̇ܚܕ ܠܢ .
DidascApost ܕܚܕܒܫܒܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܠܡܨܡ . ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܝ ܗܝ . ܡܛܠܗܢܐ ܡܛܠ . ܕܨܘܡܐ ܪܒܝܥܝܐ ܘܨܘܡܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܪܘܒܬܐ .
DidascApost ܕܡܗܕܝܐ ܕܓܠܘܬܐ ܠܘܬ ܓܢܒܘܬܐ XܢX . ܐܦܠ ܐ ܢX X X¹ܪܚ̇ܡ ܡܛܠ ܀ X⁰⁹ X ¹⁰ܝ ܢܬܢܝܐܝܠ ܢ¹ܝ ܐܡ̣ܪ X ²ܒܪܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܕܓܠܐ .
ZachSch:ActsSev ܫܘܫܛܐ ܘܕܘܪܓܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܢܫܒܚ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܝܘ ܟܕ ܒܫܘܥܒܕܗ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܥܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢܫ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܛܣܐ ܐܘ ܒܢܡܘܣܐ ܝ-ܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܒܪܓܬܐ ܒܥܐ ܐܢܘܢ ܆ ܚܣܢ ܪܓܬܗ . ܘܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܡܛܠ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܩܪܝܪܐ̈ ܘܒܣܝܡܐ̈ . ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܟܕ ܡܬܚ̇ܡܬ ܐܢܫ ܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܂ ܘܒܥܐ ܕܢܡܚܐ ܡܛܠ ܀ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܂ Xܝ
P:Isa [AB] ܫܡܝ ܐܘܪܟ ܪܘܓܙܝ . ܘܬܫܒܘܚܬܝ ܐܛܪ ܠܟ : ܘܠܐ ܐܘܒܕܟ . ܗܐ ܡܛܠ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܕܓܠܘ ܡܕܓܠ ܐܢܬ . ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܬܩܪܝܬ .
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܣܪܐ ܚܠܫܐ ܠܒܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܠܝ ܓܝܪ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܢ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܝ̈ ܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܥܠܝܟܘܢ ܚܝܠܬܢܝܢ̇̈ ܂
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕ̇ܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐ̣ ܬܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ : ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܛܠ ܡܕܡ ܙܥܘܪܬܐ ܘܠܙܠܓܐ ܒܗܘܪܐ ܕܡ̣ܢܗܪܢܘܬܐ ܡܫܬܘܬܩ ܗܘܐ .
SevAnt:CathHom ܕܥܒܪܐܝܬܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܒܡܢܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܗܘܬ ܆ ܘܡܢ ܢܡܝܙܬܐ̈ ܪܪܘܚܐ ܆ ܐܦܢ ܠܘ ܠܟܠܢܫ ܝܕܝܥܐ ܗXܐ ܇
JulRom ܕܢܩܦܚ ܫܘܒܗܪܗܿ ܕܚܬܝܪܘܬܟ ܩܕܡ ܟܢܫܝܗ̈ܿ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܡܛܠ ܟܕ ܛܒ ܠܩܘܠܣܗ ܕܥܡܢ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܢ ܐܝܬܝܗܝܼܢ . ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܕܗܘܬ̣ ܠܗ̣ ܂ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܪܝܫܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ ܃ ܡܛܠ ܘܫܦܝܐ ܝ· ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܘܨܠ ܆ ܕܫܡܗ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܢܐ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܕܐܦ ܩ̣̇ܕܡ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܚܢܢܝܐ ܡܛܠ ܠܬܪܝܢ̈ ܀ ܂ ܡܛܠ ܝܘܩܢܐ ܐܘܟܝܬ ܨܘܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܫܘܫܦܐ ܀
Sahd:BookPerf ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗ ܆ ܥܡ ܕܟܝܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܣܘܢܩܢܗ ²⁵ܙܥܘܪܐ ܠܡܣܒ ܡܢܗܝܢ ܀ [60]ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ