simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܐܠܗܐ ܗܘ . ܘܦܐܪܝ̈ ܦܘܠܚܢܗ ܚܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܠܥܠܡ . ܐܫ̣ܬܡܥ ܡܛܠ ܬܗ̣ܘܐ ܒܪ ܪܐܙܐ . ܪܒ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܦܘܪܫܢܐ . ܕܟܠ ܕܣܿܥܪ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ · ܂ ܟܕ ܡ-ܢܗܪ ܕܐܝܢܘ ܟܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܃ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܐܠܐ ܠܟܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܇ ܕܒܐ̣ܝܕܗ ܘܒܗ ܩܕܡܝܐ ܡܙܡܢܐX ܠܗ ܂
DionAr:MystWritings ܕܥܠ ܟܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܦܫܝܛ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ̣ ܡܥܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܡܛܠ ܒܪ . . . ܝܐ ܕܟܠ . |ܘܡܢ ܩ̣ܕܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܫܬܡܗ ܝX ܡܠܬܐ ܆
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̣ܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܂ ܐܬܩܪܝ ܬܘܒ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܃ ܡܛܠ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܟܕ ܐܝ̣ܬܘ ܐܠܗܐ ܃
Hom6thCent ܐܪܙܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ XXX114 ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ ܀ 1X3ܗܢܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܘ ܡܛܠ X ܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܡܫܬܡܥܝܢ X ܗܘܘ . ܐܠܐ
BarḤadbš:Acts ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܆ ܘܕܫܬ ܡܛܠ ܫܦܥܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ· ܥܠ ܗܕܐ ܡܛܠ ܇ ܘܕܐ̇ܪܒܥ ܡܛܠ ܡܬܢܚܬܢܘܬܘ ܕܠܝܘܬ ܟܠܢܫ : ܘܕܚܡܫ
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܘܕܚܕ ܐܠܗܐ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠܚܕ ܡܢܗ ܘܥܠܘܗܝ ܐܝܪܝܗܘܢ ܡܛܠ . ܡܫܒܚܝܢܢ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܡܥܒܕܢܘܬܐ .
BarEbr:Ethic ܐܬܐ ܛܢܦܬܐ ܕܚܪܒܘܬܐ ܕܗ̣ܝ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ . ܘܗܐ ܒܟ̇ܠ ܕܘܟܬܐ ܡܛܠ ³ܘܥܠܗܕܐ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܦܣܝܣܝܢ ⁴⁰ܕܝܪܝܐ̈ ܕܢ̇ܚܬܝܢ ܠܥܠܡܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܒܕܚܝܠܘܬܐ 845 ܡܛܠ ܚܙܘܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܢܐܠܦ ܗܝ ܕܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܡܪܝܐ ܕܝܬܒ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܠܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܡܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܝܠܦܝܢ . ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܛܠ XX17 ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ . . . : ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܨܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇
BarṢal:ComGosp ܕܒ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܘ̇ ܕܥ̇ܕܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܘܠܐ̈ ܀ ܀ ܕܒܢ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝX ܩܒܪܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܠܘ
JacSer:memProphElij ܢܘܪܐ ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܬܢܣܐ ܠܡܪܝܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ 395 ܘܟܕ ܡܛܠ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܟܢ ܐܫܪܬ݁ܝܘܗܝ ܩܥܬ݀ ܠܐܠܝܐ ܕܫܦܝܪ ܐܡܪܬ݁
PhiloxMab:ComProJohn ܕܨܒ̣ܐܐܠܗܐܐܫܬܡܠܝ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܚܫܝܒܢ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܡܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܐܣ̣ܬܒܪ ܒܥܠܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ ܆
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܕܠܐ ܡܫ̣ܬܟܚܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܕܢܬܬܚܕ ܒܫܝܘܠ ܘܒܡܘܬܐ ܂ ܝ· ܥܠ ܡܛܠ ܠܝܗܘܒܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܩܝܡܗ ܂ ܘܫܪܐ ܚܒܠܝܗ̇̈ ܂ ܗ̇X ܃
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ : ܡܫܒܠܢܝܬܐ̈ ܘܡܕܪܥܢܝܬܐ̈ ܙ̇ܕܩ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܒܢܡܘܣܐ ܐܫܬܡܫ : ܗܢܐ ܕܐܦ ܝܗܝܒܘܬܗ
Cyr:ComLuke ܐܝܩܪܐ ܂ ܠܘܬ ܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܐܦܢ ܝܠܘܕܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܘܡ ܂ ܘܐܦܢ ܫܦܝܪ ܛܘܗܡܐ ܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܠܐ ܡܬܚܪܐ
P:Kings [AB] ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܬܒ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܬܗܝܡܢ ܦܬܓܡܟ ܕܝܡܝܬ ܠܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܐܒܝ .
Chrys:ComJohn1 ܩܫܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܬܚܘܬܘܗ̇ܝ ܡܫܬܟܚܐ . ܘܡܬܚܢܩ ܒܟܘܒܐ̈ ܡܛܠ . ܐܦܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܥܣܩܐܝܬ ܓܝܪ ܐܚܕ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܘ ܚܕ ܘܬܪܝܢ ܝܢ ܂ ܐܝܬ ܒܟܠ ܬܓܡܐ ܐܠܐ ܡܢܝܢܐ ܡܫܠܡܢܐ ܂ ܡܛܠ ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܣܪܐ ܂ ܚܕ ܦܘܠܓܐ ܂
GanBus ܕܗܝܕܝܟ ܨܝܕ ܥܬܝܩܐ̈ ܠܐ ܗܘܐܐܠܗܐ ܕܥܠ³³ܟܠ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ 48 X ܕܟܝܢܐ ܘܕܟܬܒܐ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܡܢ ܥܠܠܐ̈ ܇