simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܬܬܓܠܐ ܗܕܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . X . X 96ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܠܢ ܥܠ ܒܪܝܬܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܬܚܟܡ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ .
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܒܛܝܠ ܠܟ ܃ ܐܝܬ ܠܟ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܀ ܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܡܣܟܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܡܟܘܢ ܂ ܐܢ ܠܡ ܒܫܪܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܂ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ ܂ ܘܩ̣ܡ ܫܐܘܠ ܡܛܠ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܐܝ̇ܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܚܬܝܬܐ ܬ ܡܦ̇ܣܝܢ ܗܘܘ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦܢ ܢܣܒ̣ ܡܢܗ̇ ܦܓܪܐ ܠܘ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܩܢܘܡܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܝܝ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ 2ܕܗܢܐ ܢܬܢܩܦ ܠܡܠܬܐ ܂
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܣܓܝ ܡܩܒܠ 10 ܥܠܝܗܘܢ ܝܡܐ ܕܦܢܛܘܣ ܡܢ ܝܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܪܕܝܬܗܘܢ ܒܣܚܘܐ ܠܘܬ ܡܝܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܒܕܝܢ .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܒܩܨܘܡܐ̈ ܘܒܠܚܘܫܐ̈ ܘܒܩܡܝܥܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ . -- ܡܛܠ ܥܡ ܕܟܪܐ̈ . -- ܕܐܢܩܘܪܐ ܗ̇ܘ ܏ܝܗ ܝܘ . ܛܝܛܠܘܣ ܕܚܡܫܝܢ .
Eph:madParad&LuqJul ܕܚܣܝܪܐ ܗܝ ܒܟܠܗܝܢ ܝ· ܒܪܓܫܐ̈ ܘܒܝܕܥܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡܐ ܡܛܠ ܘܓܡܝܪ ܒܟܠ ܡܕܡ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܢܦܫܐ ܠܚܘܕܝܗ̇ ܕܬܥܘܠ ܠܗ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܠܐ ܠܘ̣ܐܐXX6XXX ³⁴ ܠܗ ܚ̣̇ܝܠܐ ܩܕܝܫܐX ³ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ܒ̇ܢܐ ܘܒܐܚܪܬܐ ܣ̇ܬܪ . X ܘܠܘ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܓܪ ܒܗ ³³ܒܫܠ̣ܝܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܠܥܡܐ ܡܣܠܝܐ ܢܩ̣ܢܐ ܡܢܕܪܝܫ ܂ ܐܬ̇ܡܚܝ̣ ܡܛܠ ܕܠܚܒܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܆ ܕܠܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܥ̇ܒܕ ܂ ܡ̇ܟܟ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܝ ܠܗ ܆
Chron1234 ܒܢX ܒܥܠܒܟ ܀ ܠXXܐ ܡXܝܝXܐ ܒXܝܠܒX ܡܢܘ̇ ܗܘܐ ܂ ܠX ܣ̇Xܡ ܡܛܠ ܐܦܝܣܩXܐ ܘܩܠܝܪܝܩX Xܕ ܡXܝܡܢܝܢ ܫܪܝܪܐܝX ܒܡܫܝܚܐ ܀ ܘX
DidascApost X XXX1ܡܫܝܝܢܐ ²⁵² ܐܒ̣ܠ ܐ ܕܫܒܬܐ ܗܟܢܐ XXX ܕܠܐ ܬܪܝܡ ܡܛܠ . ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܥܡܐ ܒܫܒܬܐ . ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܥܡܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܪܝܐ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܬܥܠܐ ܠܡܠܟܘܬܐ · ܘܠܐ ܬܡܠܠܘܢ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܚܪܬܐ ܕܢܟܝܠܐ̈ ܠܐܒܠܐ ܫܪܟܐ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܡܟܟ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ X ܓܝܪ ܘܫܠܝܚܐ ܟܕ ܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܇ ܡܫܟܚܐ ܕܢܦܫܩ ܇ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ XX XX ܕܟܬܒܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܗܕܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܘܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܡܢܬܟ ܂ ܘܗܢܘ ܦܣܐ ܕܝܠܟ ܃ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܫܛܝܘܬܐ ܘܪܘܫܥܐ ܐܡ̇ܪ ܝ ܐܢܐ ܃ ܠܘܬܟ ܫ̇ܕܝܢܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܂
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܕܡ : ܐܒܐ ܕܓܘܐ : ܒܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܠܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ ܡܛܠ ܘܝܕܥ ⁴ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܝܕ ܥܒܝܕܬܗ̈ ܕܡܝܪܬܐ̈ . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܚܘܠܡܢܗܘܢ . ‏ ‏ܢܩܒܠ ܗܟܝܠ ܢܝܪܐ ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܡܛܠ ܡܥܕܪܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܆ ܘܡܠܦ ܠܗܘܢ ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡ ܪܓܬܗܘܢ .
P:Tob [AB] ܕܦܩܚܐ ܗܝ ܠܝ ܠܡܡܬ : ܐܘ ܠܡܚܐ . ܡܛܠ ܕܚܣܕܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܫܡܥܬ . ܡܛܠ ܦܩܘܕ ܠܡܫܩܠ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܝ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܬܪܐ ܘܐܗܘܐ ܐܪܥܐ .
MiaphysiteDocs ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܡܛܠ ܡܬܝܕܥܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܢ̣ܛܪ ܂