simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܢܫܘܬܗ ܕܒܪܝܐ ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܐܘ ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܒ̣ܕܝ . ܗܢܘ . ܡܬܡܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܪܝܗܝ ܥܒ̣ܕܐ ܆
Nars:SancChurch ܥܕܬܗ ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܒܪ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܡܘܬܗ ܪܚܡܬܗ ܥܕܬܐ ܘܠܗ ܡܛܠ ܕܬܠܐ ܒܩܝܣܐ : ܐܠܐ ܥܕܬܐ ܕܪܡ ܗ݇ܘ ܫܪܒܗ̇ ܡܢ ܡܠܠܐ̈ ܀ 32
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܚܨܝܦܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ̣ ܟܡܐ ܝ ܡܛܠ ܠܩܘܡܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܠܦ ܟX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ
P:Sam [AB] ܫܡܗ ܪܒܐ : ܡܛܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܡܥܒܕܟܘܢ ܠܗ ܥܡܐ . ܘܐܢܐ ܚܣ ܠܝ ܡܛܠ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ
ActsMarMaʿIn ܗܢܐ ܫܛܬܢܝ ܘܠܐ ܣܓܕܬ ܠܝ ܆ ܗܫܐ ܐܡܪ ܠܝ . ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܟ ܐܝܩܪܐ ܒܡܠܟܘܬܝ : ܘܥܒܕܬܟ ܪܒ ܚܝܠܐ ܩܕܡܝ ܘܐܘܪܒܬܟ ܆
LiberGrad ܕܛܠܐ ܡܕܥܗ ܐܘ ܟܪܝܗܐ ܬܐܪܬܗ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܦܠܐ ܕܢܫܡܥ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ .
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܚܡܝܡܐܝܬ ܡܬܬܘܝܢ . ܡܛܠ ܘܒܨܘܡܐ̈ ܆ ܒܫܘܒܩܢܐ ܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ X ܩܘܪܒܢܐ ܬܚܡܢܢ . ܓ .
SynOr ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܠܫܡܗܐ̈ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܡܛܠ ܡܪܚܩܐܝܬ ܣܡ ܐܢܘܢ ܠܫܡܗܐ̈ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܠܐ ܐܬܕܟܝ ܕܒܪܥܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܢܗܘܐ ܡܣܝܒܪܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܗܘ ܐܟܬܢܐ . ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܐܟܬܗ .
LiberGrad ܕܚܕܐ ܪܘܚܐ ܡܫܡܫܐ ܠܗܝܢ ܠܬܠܬܝܗܝܢ . ܐܠܐ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܡܛܠ ܒܥܕܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ : ܡܚܝܠܐ ܡܢ ܗܝ ܕܠܒܐ ܘܡܢ ܗܝ ܕܪܘܚܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܕܒܩܛܠܗ ܝ ܢܚܫܘܒ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬ ܐ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܆ ܡܛܠ ܥܡ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܢܙ̣̇ܗܐ ܢܢܢ ܠܕܘܟܪܢܗܘܢ ܥܡ ܚܫܗ ܕܡܪܢ ܂
JnMaron:Expos ܗܕܐ ܢ̇ܩܦܐ ܠܡܥ̣ܪܩ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܢ̣ܐܡܪ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢ̈ ³ܠܐܒܐ ܕܡܪܐܗܘ ܕܟܠ ⁴ܕܠܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Sam [AB] ܕܒܩܝܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ ܠܥܒܕܟ ܥܡܟ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܡܛܠ : ܕܥ ܕܓܪܡܬ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܠܘܬܗ . ܘܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܥܡ ܥܒܕܟ :
LiberGrad ܕܡܪܡܪ ܡܠܬ ܦܘܡܗ : ܕܡܗܦܟܘ ܐܗܦܟܟ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܢܣܒܬ ܡܢܗ : ܡܛܠ ܫܠܚ ܐܕܡ ܒܗܝ ܡܠܬܐ ܕܒܬܪ ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟ . ܘܢܢܛܪ ܪܓܠܟ : ܕܠܐ ܬܬܨܝܕ . ܠܐ ܬܬܟܠܐ ܡܛܠ ܬܕܚܠ ܡܢ ܕܠܘܚܝܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ : ܘܡܢ ܚܐܦܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܡܐ ܕܐܬܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܐܝܬ ܣܒܪܐ . ܘܠܨܥܪܗ ܠܐ ܬܪܡܐ ܢܦܫܟ . ܓܒܪܐ ܚܡܬܢܐ ܡܩܒܠ ܡܛܠ : ܡܪܚܡ ܥܠ ܡܣܟܢܐ . ܘܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܪܕܝ ܒܪܟ :
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ XX ܬܪܝܢ̈ ܡܚܘܝܢܝܬܐ ܕܪܘܟܒܐ ܘܕܚܕܝܘܬ ܐ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܂
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ XXX ܡܪܝܐ ܒܢܡܘܣܐ ܆ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ XXܝ ܩܕܡܝ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܗܘܝܬ X²²ܣܐ̇ܡ ܘܢܛ̇ܪ X ܠܟ .
SevAnt:LuqJul ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ