simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܕܟܠܝܘܡ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܐܦܠܐ ܫܢܬܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܘܚܬܝܬܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܬܒܥܐ ¹¹ܠܗ ܗܕܐ ܬܒܥܬܐ ܕܢܩܦ ܠܗ ܇
IsaacNin:SpiritWorks ܕܒܪܝܬܟ ܚܢܢ . ܥܒܪܬ ܛܝܒܘܬܟ ܠܡܫܘܚܬܗ̇ ܕܝܕܥܬܢ ܡܛܠ ܘܥܠ ܚܛܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܕܬܕܘܢ ܥܡܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܕܬܩܪܒܢ ܠܘܬܟ
Cyr:ComLuke ܐ̇ܝܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܩܪܒ̣ܬ ܠܗ ܇ ܘܕܐܬܐܣܝܬ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܟܕ ܪܬܝܬܐ ܘܢܦܠ̣ܬ ܩܘܕܡܘܗX ܂ ܘܐܘܕܥ̣ܬ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ̇ ܂
P:Sam [AB] ܕܣܢܝܗܝ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܡܢܘܢ : ܥܠ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܘܠܥܕܢ ܡܛܠ ܠܗ ܛܒ . ܘܠܐ ܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܡܢܘܢ ܠܐ ܛܒܬܐ ܘܠܐ ܒܝܫܬܐ :
ZachSch:ActsSev ܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܬܬܗܝܬ . ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܠܘܬܗ ܐܬܐ ܘܒܢܣܝܢܐ ܡܛܠ ܐܙܠ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܫܡܥ ܕܟܕ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܦܩܕ ܠܟ ܕܬܐܬܐ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܪܚܡܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܠܒܫܢ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܙܝܢܐ : ܘܡܛܠ ܕܗܠܟܢ ܡܛܠ ܬܒܥܗ ܡܪܢ : ܘܐܝܬܝ ܥܠܘܗܝ ܐܘܠܨܢܐ ܩܫܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܡܟܟ .
SynWestSyr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܡܢܗܐܬܟܬܒܝ̈ ܇ ܘܡܦܣܢ̈ ܕܢܣ̇ܒ ܡܛܠ ܠܘܬ ܕܝܕܘܪܘܣ ܪܫܝܥܐ . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ .
P:Num [AB] ܕܐܬܛܡܐܬ ܢܙܝܪܘܬܗ . ܗܢܘ ܢܡܘܣܐ ܕܢܙܝܪܐ : ܒܝܘܡܐ ܡܛܠ ܐܡܪܐ ܒܪ ܫܢܬܐ ܠܩܘܪܒܢܐ . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܢܒܛܠܘܢ :
JacSer:memJephDaught ܕܒܚܐ ܘܐܟܡܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܠܟܗܢܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ ܕܬܬܒܥ ܢܕܪܐ ܡܢ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܡܥܗܕܐ ܠܗ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ
LiberGrad ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܗ . ܘܡܛܝܠܝܢ ܒܫܒܝܠܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ :
Tim1:Epist ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕ ܢ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܢܢܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܘܢܡܘܣܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ
GanBus ܡܪܢ . ⁴ܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐܬܢܐ ܢܢܓܕ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܣܟܠܘ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܛܠ ܠܐܬܢܐ ܘܡܢ 10ܐܢܢܩܐ ܠܗܕܐ ܕܝ̇ܢܐ ³ܘܠܐܢܢܩܐ ܡܫܕܪ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
P:Tob [AB] ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܘܥܪܩ : ܘܗܐ ܬܘܒ ܩܒܪ ܠܡܝܬܐ̈ . ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܛܠ . ܘܩܪܝܒܐ̈ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܠܐ ܬܘܒ ܕܚܠ ܠܡܬܩܛܠܘ
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܡܚܦܐ ܐܠܗܐ ܒܟܣܝܘܬܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܕܠܓܘ ܟܝܢܐ ܕܩܛܝܢ ܡܛܠ ܘܡܪܝܚܢܘܬܐ ܘܓܫܬܐ ܢܡܘܫܘܢ ܓܘܝܘܬܐ ܕܐܪܙܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈
P:ProvQohSong [AB] ܫܬܩܟܝ ܐܝܟ ܡܓܕܠܗ ܕܕܘܝܕ . ܨܘܪܟܝ ܒܢܐ ܒܬܟܐ̈ : ܐܠܦ ܡܛܠ ܣܦܘܬܟܝ̈ . ܘܡܡܠܠܟܝ ܝܐܐ ܐܝܟ ܨܠܦܐ ܕܪܘܡܢܐ . ܩܕܠܟܝ
P:PsSol [AB] ܕܐܚܪܒܘ ܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܒܨܥܪܐ . ܘܒܕܪܘܗܝ ܒܪܓܬܐ . ܡܛܠ . ܒ ܢܚܨܘܢ ܥܘܪܒܐ̈ ܥܝܢܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪܝܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܓ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܘܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܡܬܬܘܕܐ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܡܛܠ ܓܢܣܢܝܐ̈ ܂ ܒܐܠܗܘܬܐ ܟܢܝܫܬܐ ܘܒܓܘܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܂
DidascApost ܕܡܗܡܝܢ ܘܠܐ ܡܥܩܒܝܢ ܦܬܓܡܐ ܢܬܠܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ . ܡܛܠ : ܡܛܠ ܡܣܒ X ܒܐܦܐ̈ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ : ܐܘ̇
IšoMerv:ComOT ܬܪܝܨܘܬܗܝܢ X . ³ܢ [X0]ܟܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܙܪܥܐ ܕܝ̇ܥܐ ܒܚܩܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܚܡܐ ܩܕܡ ܕܢܬܬܪܝܡܢ̈ ܫܒܠܐ̈ ܕܠܗܝܢ ܩ̇ܪܐ ܩܝܡܬܐ