simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܢܣܝܘܗ̇ ܡܬܦܠܓܝܢ . ܐܘ ܕܟܕ ܝܕܥܝܢ ܠܗ̇ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܒܝܕܥܬܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܡܬܦܠܓ ܆ ܘܐܢ ܡܬܦܠܓܝܢ̈ ܥܠܝܗ̇ ܣܟܠܐ̈ ܆
Ath:Inc ܕܠܐ ܚܣܝܪܐ XXX X ܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܡܠܬܐ ܕܠܘܬܢ . ܐܝܬܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܒܩܝܣܐ̈ ܣܡܘ ܠܐ ܒܚ̇ܪܝܢ . ܒܪܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܪܫ ܫܢܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܛܟܣ ܐܘܣܒܝܣ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܝܘܡܢ ܥܐܕܐ ܗ̣ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܐܘ ܩܕܡ ܝܘܡܢ ܀ XܝܫX XXXܝX ܀
PhiloxMab:TenMem ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܕܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܘܡܬܩܪܐ ܝX X ܡܛܠ . ܢ . ܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܟܠ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܝܐ
BarEbr:CandSanc ܣܗܕܘܬܗܘܢ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . X ܕܘܝܪ . . ܡܛܠ . ܘܚܛܝܐ̈ ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܘܡܬܦܢܩܝܢ ܘܡܬXܢܐܝܢ . ܬܪܝܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܛܒܝ̣ܢ̈ X ܪܚܡܝ̣ܟ̈ ܡܢ X X328 . ܘ . . ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ . ܝܢ ܆ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܪܚ̣ܡܐ̈ ܩܪܝܗܝ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̣̇ܕ̇
Basil:SyrHex ܕܩܠܝܠܐ ܗܝ ܥܒܘܕܘܬܗ ܡܢ ܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ . ܘܕܠܐ ܙܒܢܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ . ܢܬܚܙܝܢ ܘܢܬܝܕܥܢ ܠܥܒܝܕܐ̈ ܕܒܗ . 15 ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܝ
Chron1234 ܐܒܗܬܐ̈ ܕܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܒܗ̇ܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܛܒܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ̈ ܘܐܣܛܘܢܝܗܝܢ̈ ܝ ܗܕܝܪܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܀ ܂ X ܝ
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܘܫܘܠܛܐ ܗ̇ܘ ܦܐ̇ܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗ̣ܒܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܩܘܢ ܡܛܠ ܃ ܟܕ ܥܬ̣ܪܘ ܪܘܚܐ Xܗ̇ܘ ܡܐܪܢܝܐ ܘܕܥܠ ܂ ܙ X ܂ ܟܠ ܫܠܝܛ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܣ̇ܓܝܐܐ̇̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܠܦ ܟܘܠܢ ܕܐܬܝܩܪܢܢ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܪܥܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ̣
MiaphysiteDocs ܗܢܐ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܢܡܘܣܐ ܃ ܗܫܐ ܕܝܢ ܣ̇ܬܪ ܠܗ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܘܐ ܃ ܦܘܪܩܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚ̇ܙ ܢ ܗܘܘ ܘܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܂
MiaphysiteDocs ܂ ܛܡܐܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡܢܝ ܘܠܗܠ ܒܡܒܥܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥ ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܐ̇ܩܨܘܡ ܡܬܐܠܨ ܐܢܐ ܂ ܢܒܝܘܬ ܐ ܓܝܪ
Hom6thCent ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̣ܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܀ 10ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܠ̣ܒܘܫܐ ܕܕܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܥ̇ܛܦܐ ܘܡܦܬܟܐ ܇ Xܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܓܝܪ . ܒܚܙܬܐ ܕܝܘܢܐ ܡܫܬܘܕܥ ܪܘܚܐ . ܡܫܡܠܝXܐ ܕܝܢ ܆
BarEbr:CandSanc ܫܡܝܐ ܗܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܙܥ̣ܘܪ ܐܬܦ̣̇ܠܓܘ ܡܛܠ . ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܬ̇ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ . ⁷ܐܠܐ
P:Acts [AB] ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܗܘܘ ܬܡܢ ܙܒܢܐ ܆ ܫܪܘ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܁ ܚܝܠܘ ܠܐܚܐ̈ ܘܩܝܡܘ ܐܢܘܢ ܁ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܫܝܠܐ ܇
SevAnt:CathHom ܬܐܓܘܪܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ . ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܠܗ . ܩ̣̇ܒܠ ܟܬܒܟ . ܘܟܕ ܡܛܠ ܘܗܠܝܢ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܇ ܘܡ̇ܢܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܨܒܝܢܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢX ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܕܘܝܕ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܇ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
BarṢal:ComGosp ܕܨ̣ܒܐ ܫܡܥܘܢ ܕܢ̇ܘܕܥ ܥܠ ܡܚ̣ܝܠܘܬܗ ܂ ܕܐܦܠܐ ܟܕ ܩ̣ܪܐ ܡܛܠ ܂ ܚܠܬܐ ܘܟܦܘܪܝܐ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܟܬܒܗ ܝ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐܝܟ ܕܗܘ̣ܐ ܀
PhiloxMab:TenMem ܐܪܝܟܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܓܝܪ ܝ̇ܕܥܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܚܪܢܐ ܕܫ̇ܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܩܘܒܠܗ . ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܡܫܬܐܠ ܐܢܐ