simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܢܨXܠܥܪ ܩܘܕܫܐ ܢܦX ܘܫܠ̣ܡ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܪܫܡ ܠܫܡܗ ܀ ܡܛܠ ܘܐܘܒܕ ܠܢܒܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪ ܂ ܫܒܩ̣ܗ ܡܬܝ ܂ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪܗ ܂
SevAnt:CathHom ܟܝܬ X ܝXXXX X Xܕܗܟܢܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܝܘܢܐ . ܐܦ ܡܛܠ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ : ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܘܣܝܐ :
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܐܦ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܟܡܐ ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܛܠ ܇ ܕܡܬܩܪܒ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐܠܗܐ . ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܦܫܝܛܘܬܐ .
BarKoni:ScholUrm ܚܛܗܐ̈ X ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܝܬܝܢ : ܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܠܡܗܝܡܢܘ ܇ ܡܛܠ ܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܛܦܠܘ ܒܚܛܗܐ̈ : ܥܠ ܡܢܐ ܡܝܬܝܢ . ܘܐܢ
ComGenExod ܚܒܠܐ̈ ܕܝܠܕܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܥܠ ܒܥܠܟܝ ܬܬܦܢܝܢ . ܕܢܐܡܕ̇ ܡܛܠ ܟܐܒܝܟܝ̈ ܘܒܛܢܝܟܝ̈ . ܕܢܐܡܪ ܕܒܟܐܒܐ̈ ܬܗܘܝܢ ܘܒܥܩܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܡܠܦܢܘܬܗ ܀ ܀ ܘܡܢ ܥܣܪܬ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܗܕܐ X ܡܕܝܢܬܐ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܡܐܣܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟܪܝܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܂ ܘܐܚܪܬܐ̣ ܂
SilwQard:ScholUrmApp ܕܐܦ ܚܠܦ ܬܚܘܡܐ ܡܡܠܝܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܦܟܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܙܒܢܐ̈ ܓܚܘܟܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܝܠܝܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ :
JnDara:OnOfferings ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܛܘܠܫܐ̈ ܡܦܩܪܝܢ ¹ܗܘܘ̣
Ath:Treatises ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܫܬܠܚ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܢ̇ܦܠ ܐܘܚܕܢܗ . ܘܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܚܣܝܪܐ ܗܘܬ ܠܗ .
SevAnt:LuqGramm ܕܝܬܝܪ ܡܢܟ ܦܣ̇ܩ ܠܗ ܠܪܐܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܀ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܠܝ ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܇ ܝܝ ܠܘܩܒܠ ܒܐܠܝ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܬ̇ܟܬܫ ܇
IšoMerv:ComPs ܗܢܐ ܬܙܕܕܩ ܒܡܠܬܟ ܘܬܙܟܐ . ܐܢܗ̣ܘ ܠܡ ܕܥܡܝ ܬܥܘܠ ܒܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠ . ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܆ ܕܫܒܩ̇ܬܟ ܘܐܙ̇ܠܬ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ .
P:2Macc [AB] ܓܘܕܦܗܘܢ . ܘܪܗܛܘ ܥܠ ܚܣܢܐ . ܘܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܓܢܒܪܐܝܬ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡ ܡܩܒܝ : ܠܒܫܘ ܛܢܢܐ : ܘܐܬܓܘܙܠܘ ܒܚܡܬܐ
Babai:BookUnion ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܚܕܝܘܬܐ ܡܡܠܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܘܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܂ ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܟܬܪ ܃ ܝ ܐܠܐ ܗܓܓܐ ܘܦܢܛܣܝܐ ܂ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܘ̇ ܚܫܝܟܐ̈ ܂ ܐܠܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܚܝܐ̈ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܕܢܩܢܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܘܥܝܬܗ ܠܥܠ ܪܒܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܠܡܘܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܕ ܝܕܥ ܕܡܢܘ ܡܘܬܐ ܘܡܢܐ ܚܝܐ̈ 210
Tim1:Epist ܗܢܐ ܘܐܦ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܐܢܢܩܐ ܂ ܐܝܬܐ ܢܥܩܒ ܩܠܝܠ ܡܕܡ ܥܡ ܡܛܠ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܡܛܠ ܕܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܦܓܪܗ ܃
P:John [AB] ܕܚܙܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܢܗܠܟ ܂ ܡܛܠ ܫܥܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܝܘܡܐ ܆ ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܗܠܟ ܒܐܝܡܡܐ ܂ ܠܐ ܡܬܬܩܠ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒ̣ܪܢܫ ܘܐܬܒܣܪ ܃ ܘܡܠܐܟܐ ܘܢܒܝܐ ܡܛܠ ܕܒܕܩ ܠܥܬܕܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܐ ܙܒܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܂ ܡܕܝܢ ܐܬܩܪܝ ܒܪܢܫܐ ܘܓܒܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ܕܠܛ ܂ ܫܝܢ ܘܡܙܝܢܝܢ ܠܘܩܒܠ ܫܡܝܐ ܦܘܡܗܘܢ ܡܛܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܕܥܡܝܩܐܝܬ ܢܬܬܥܝܩܘܢ ܘܢܬܟܡܪܘܢ ܐܡܬܝ ܕܫܡܥܝܢ
SynOr ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܣܝܢ̈ ܡܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܒܩܪܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܕܒܪܬ ܘܣܥܪܬ ܐܢܘܢ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܘܛܥܢܬ ܐܢܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܦܫܩܘ ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝܘܕܝܘܬܐ ܂ ܝ ܣܢ̇ܝܢ ܡܛܠ ܪܥܝܢܐ ܕܢܟܠܐ ܡܚܪܪܝܢ ܂ ܡܦܫܩܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܣܬܠܝܢ ܂