simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܗܢܐ : ܗܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܠܡܦܪܫܗ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡܛܠ ܡܢܝ : ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗܘܢ ܡܢܝ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܐܢܫܐ .
SevAnt:Epist ܕܗܠܝܢ ܕܟ̣ܬܒܘX ܡܢ ܩ̣ܝܡ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܆ ܫܚܠܦܘܘ̇ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ . ܐܟܘܬܗ ܕܢܝܫܐ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܪܝܗܝܢ .
BarKoni:ScholUrm ܕܦܪܫܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܝܕ ܚܘܒܗܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܫܘܡܠܝ X2 ܡܛܠ : ܘܗܟܢܐܐܦ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ ܫܡܗ ܡܟܬܒܢܐ ܗܢܐ :
ThdrMops:ComPs ܕܠܗ ܒܥܝ̇ܬ . ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܡ X ܘܐܦ ܐܢܬ ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܡܛܠ ܕܒܗ ܨܒܝ̇ܬ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ :
SevAnt:LuqGramm ܦܓܪܐ ܂ ܘܡܛܠ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܡܫܚ- ܆ ܟܕ ܛܒ ܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܡܘܕܐ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܢܨܪܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̣ܐ ܠܟܡܝܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܟܬܝܒܬܐ ܘܒܠܚܝܕ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܇ ܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܡܛܠ · ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܣ̣ܒܪ- ܇ ܕܒܕܡ̣ܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܇
P:Rom [AB] ܕܒܣܒܪܐ ܗܘ ܚܝܝܢ . ܣܒܪܐ ܕܝܢ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܣܒܪܐ . ܐܢ ܡܛܠ ܒܢܦܫܢ ܇ ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ .
SilwQard:ScholUrmApp ܕܐܟܚܕܐ ܚܝܒ ܠܡܠܟܐ̈ ܘܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܘܠܣܒܐ̈ ܘܠܥܠܝܡܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܘܚܘܝܗ ܠܪܗX ܕܟܘܟܒܐ̈ ܘܕܡܠܘܫܐ̈ ܕܕܠܐ ܚܫܚܘ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬ ܇ ܕܟܕ ܬܟܬܘܫܐ XX ܕܐܪܝܢܘ̈ ܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܇ ܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܆ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘ ܓ ܂ ܪܡܛܝܩܘܣ ܂ ܢܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܠܟܠܗ ܐ ܂ ܒܐ ܒܗ ܡܚ̇ܘܐ ܇ X· ܕܡܢ ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ ܝXܡ̣ܚ ܀ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܘܡܥܒܕܢܝܬܐ ܃ ܘܨܡܢܝܐ ܐܝXܘXܝ ·X ܙ ܝܝ ܕܫܘܒܚܗ Xܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܬܪܐ ܂ ܥܠ ܕܫ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܐ ܐܘܬܪܬ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܗܝ̇ ܡܛܠ ܠܘܬܗ ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܠܐ ܐܬܟܠܝܬ ܡܢ̣ܗ ܝܨ ܂ ܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܛܝܒܘܬܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ ܕܒܐܝܢܐ ܫܒܝܠܐ ܕܒܥ̇ܝܐ ܢܓܕܐ ܡܛܠ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ̇ ܒܡܪ̈ ܢܬܐ ܂ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܢ̇ܦܠ ⁵ܒܚܛܝܬܐ̣ ܬܚܝܬ ܬܘܬܐ ܡܛܠ ܇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ X ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ³ܬܚܝܬ ⁴ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝ
ThdrMops:ComPs ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܝܬܘܐX ܒܗ̇ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܡܛܠ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ : ܗܠܝܢ X[ · · . ] ܒܥܝܪܐ .
SevAnt:LuqGramm ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܡܛܘܠ ܠܐ ܝ ܥܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܝܝ ܚܪܝܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܬ̇ܚܫܟܘ ܆ ܠܘ
SynWestSyr ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܕܐ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ 10ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܬܣܝܡܐ . ܡܛܠ ܘܡܘܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܐܣܘܪܐ̈ . ܘܒܚܒܘܫܝܐ̈ ܘܒܐܘܠܨܢܐ̈
SynWestSyr ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܕܡ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܥܠܡܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܡܫܡܫܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗ ܒܐܣܟܝܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܆
DidascApost ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܘܥܠܐܦܝ̈ ܡܘܬܐ ܒܝܫܐ ܝܗܒܝܢ ܡܛܠ ܦܙXܘܦܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܒܥܘܩܒܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܗܘܝܬܘܢ ܢܗܝܪܝܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܕܢܦܫܐ ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢܗ̇ ܬܪܓ . ܡܛܠ . ܠܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪܢ̈ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܦܐܪܝ̈ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܟܠܘܢ . ܘܝ ܠܪܫܝܥܐ ܒܝܫܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ : ܕܐܪܡܝܘ ܠܗܘܢ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܐܡܪܘ ܠܙܕܝܩܐ ܛܒ :