simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܡܨܝ ܠܡܫܠܡܘ ܥܒ̇ܕܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܩܕܘ . ܡܛܠ ܟܕ ܕܡ̇ܟ . ¹⁸ܟܕ ܕܝܢ ܦܓܥܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܡܪܗܘܢ̣ ܐܬܢܟܦܘ ܇
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ̣ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ̣ ܘܐܫܕܪ ܠܗ ܡܛܠ ܠܐ ܫܢ̣ܝ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܘܝ ܒܗ ܛܥܡܗ̣ ܘܪܝܚܗ ܠܐ ܐܘܦܝ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ¹¹ܐܠܦ ܠܢ ¹²ܦܪܘܩܢ ܕܢܬܥܝܪ ܥܠܝܗܘܢ̣ ¹³ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܡܨܝܐ ܕܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ⁹ܕܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܒܝܫܬܐ̈ . ¹0
AbbaIs:Ascet ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ̣ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܚܘܝ ܠܝ ܐܠܗܐ ܕܒܡܕܡ ܠܐ ܐܚܘܪ ܡܛܠ ܐܝܟܢܐ ܕܫܦ̣ܪ ⁷ܠܐܠܗܐ . 0 ² X 44ܐܡ̣ܪ ܐܒܝ ܩܕܝܫܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܕܠܐ ⁵ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܙܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܦ̇ܠܚ ܦܪܙܠܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܇
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܕܘܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܪܘܝܬ ܡܢ ܚܫܐ̣̈ ܘܡܦܝܣܐ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܡܛܠ ⁴ܠܐ ܬܩܝܡ ܠܗܘܢ ܚܛܝܬܐ ܗܕܐ . ⁵ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܫܟ̣ܒ . X XX
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝܗܒܐ ¹²ܦܐܪܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܐܢ ܢܚܙܐ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ X ܝܗ̇ܒ ܦܐܪܐ̈ ܣܪܝܩܐܝܬ ¹0ܐܚ̇ܕ ܠܗ ܇ ܘܡܥܩ ¹¹ ܥܠ ܠܐܘܬܗ̣
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܚܠܐ ܬܐܪܬܟ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ¹ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܕܠܐ ²ܬܬܠ ܡܛܠ ܠܟ̣ ܐܬ̇ܐ ܠܟ ܚܝܠܐ . ⁰X⁸ 48ܠܐ ܬܩܢܐ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚܙ̣ ܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ : ܝ·1XX⁰ܝXX X ܡܛܠ ·ddX ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ XXXX XX ¹ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܝ̣ܕܥ ܫܠܝܚܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܠܡܚܒܘ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܇ ܠܒܪ ܕܝܢ ܡܫܬܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܐ .
AbbaIs:Ascet ²ܫܐܠܬܟ̈ . ܝ ܟܠܗܝܢ ²ܝ X X ¹ XXX 8Xbܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܠܐܝܢܐ ܚܫܐ ܙܟܝ̣ܬ̣ ܩܕܡ ܕܬܫܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܕܟܝܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ¹⁸ܕܚܠܝܡܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ¹⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܕܡܛܠ ¹⁵ܩܡܪܐ̈ ¹⁶ܐܡ̣ܕ̇ ܐܠܐ : ¹⁷ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܚܨܝܟܘܢ̣̈
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܒܩܐ ܒܟ̣ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܦܪܗܣܝܐ ܣܟ̣ ܘܠܐ ܡܛܠ ܟܘܐܪܐ̣ ܥܡ ¹⁴ܟܠܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܬܩܐ ܣܓܝܐܐ ܘܝܘܠܦܢܐ̣
AbbaIs:Ascet ܕܐܢ ܡܨܠܐ ܘܐܢ ܦ̇ܠܚ ܘܐܢ ܩ̇ܪܐ̣ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ²⁹ ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ X² X ܘܚܝܐ̈ X⁷ܒܢܦܫܗ ܘܒܡܕܥܗ ²⁸ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܥܠܡܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ̇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒܬ ܠܝ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܡܛܠ X ܕܠܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ¹ܒܣܪܢܝܐ̣̈ ܡܨܠܐ ܗܘܐ̣ ܘܐܡ̇ܪ : ܠܘ
AbbaIs:Ascet ܒܪܐ ²ܗ̇ܘ ܕܦ̣ܪܚ ³ܡܛܘܬܗ ܐܣܘܛܐܝܬ ܇ ⁴ܠܚܕܬܐ ܕܝܢ ܪܥ̇ܐ ܡܛܠ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ⁸ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܚܒܠܐ ܆ ܘܠܐ ܡܒܐܫܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܝܗ̣ܒ ⁷ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ :
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܠܡܛܥܢ ܢܝܪܐ ܗ̇ܘ ³ܕܐܡ̇ܪ : ܕܣܒܘ ܢܝܪܝ ܡܛܠ X ܝܗܒܘ X ܘܡܒXܪ X ܚܫܐ̣̈ ܢܝܚܬܐܐܚܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ̇ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ ܇ ܘܗܘܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܐ̈ ¹²ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ |ܐܦ ¹¹ܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ X ܗܘܐ ܕܢ̇ܛܪ
AbbaIs:Ascet ܬܐܪܬܐ : XXX1ܩXXܩ̇ XX·1X1ܝX 188ܝ ܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬ ܒܝܢ ܡܛܠ ܕܝܬ ܒܝܢ ܒܩܠܝܬܐ : XXXX XXXX X ܐܫܥܝܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ