simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܒܝܫܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܐܬܠܬܟܘ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܡܛܠ ܘܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ̇ ܘܐܝܩܪܗ̇ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗܘܢ . ܟܐܢܐ ܗܝ ܡܛܠ ܙܪ . ܩ . 2X1 ܕܥܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܬܬܚܫܒ ܘܬܬܐܡܪ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ .
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ . ܗܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܟ : ܦܪܘܫ ܡܢܝ : ܐܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܨܘܬܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܒܝܬ ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ :
Hom6thCent ܕܨܝܕܐ ܢܫܟܚ ܒܓܘ ܒܝܬܗ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܣܒܝܪ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܙܡܢ . ܡܛܠ ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ . ܚܘܝܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܠܘ ܡܛܠ ܩܪܝܬܗܐܬ̣ܐ . ܐܠܐ
DidascApost ܕܠܘܬ ܕܚܠܬ ܦܬܟܐ ܡܘܒܠܐ ܠXܝ ܗܕܐܐܦܠܐ ܠܚܘܫܐ . ܐܦܠܐ ܕܡܥ ܡܛܠ ܩܢܢܝܐ ܐܡܪ : ܒܪܝ ܠܐ ܬܗܘܐ -- ¹⁸⁷ܢXܐܘ̇ܪܡ ܠܒܐ ܡܢܝXܫܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܪܐ ܒܡܐܐ ܫܢܝܢ̣̈ . ܒܨܪ ܡܛܠ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܛܘ ܠܡܢܐ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ .
EliaNis:Chron ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܬܝܪܝܢ ܠܢ ܡܛܠ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪ ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܦܩܝܢܢ ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ
SynOr ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܢܝܩܐ̈ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܡܛܠ ܠܡ ܕܥܕܬܐ ܫܩ̇ܠܝܢ : ܐܗܡܝܘ ܡܢܗ̇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܬܗܘܐ
Babai:BookUnion ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ ܂ ܝ X ܬܗܝܪܐ ܂ ܐܬܡܟܟ ܠܡ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃
PhiloxMab:Disc ܕܪܚܡ ܠܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܚܒ ܟܪܣܗ ܘܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ . ܡܫܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܘܢܫܬܘܩ ܘܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܓܘܣ . ܠܘ
BarAphton:ActsSev ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ ܟܕ ܛܝܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܫܢܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܦ ܡܢܝܚܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ ܡܢܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘܬ̣ ܥܕܬܐ ܐܦ ܡܛܠ ܃ ܥܘܠܘ- ܒܘܬܘ 2ܒܣܩܐ̣̈ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܝ ܂ ܠܘ ܝX
Tim1:Epist · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢXܝܢ ܐܝܬܘXܝ Xܘ X X ܝX ܚܕ ܡܛܠ X XܕܒܒܣX ܚܫ· ܇ ܘ̇XXܐ̣ Xܘܐ Xܝܠ ܩ̣ܝܣܐ ܇ ܕܥ̣ܒܕ X X XXX
Ath:HomEpist ܡܠܬܐ . ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܢܬ̇ܟܬܫܘܢ ⁵ ܠܘܬ ܣܢܗܕܣ . ܘܙܡ̇ܝܢ ܐܝܟ ܒܩܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ
ComGenExod ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܨܒܗ ܐܠܗܐ ܦܪܕܝܣܐ ܥܡ ܐܝܠܢܐ̈ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢܩܕܝܡ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬܐ ܠܡ ܡܒܕܩܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܢܐܚܘܕ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܢ ܘܚܝܐ̈ ܕܡܥܠܝܢ . ܠܘ ܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܠܐ ܫܢܬܐ .
P:Mark [AB] ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܓܪܐ . ܘܐܪܝܡܘ ܬܛܠܝܠܐ ܕܐܬܪ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪܒܥܐ . ܘܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܐܒܐ ܗܘ . ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܡܐ . ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆