simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܛܪܦܐ̈ ܘܦܪܙܠܐ ܡܛܠ ܡܝܬܐ . تسمّيها
ComGenExod ܠܡ ܡܒܕܩܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ
P:Ezek [AB] ܕܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܝ̈ ܐܣܠܝܘ :
Ps-Zach:EccHist ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ
P:Ps [AB] ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
DadQaṭ:ComAscet ܢܦܫܟ ܒܗܘܓܝܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܢܢܛܪܟ ³ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
P:2Chr [AB] ܘܕܥܡܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܬܠܦ ܐܢܘܢ ܐܘܪܚܟ
P:Sam [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܐܫܟܚ : ܡܛܠ ܗܘ ܠܐ ܣܓܝܐܐ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܢܨܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܟܪܘܙܘܬܐ
P:ProvQohSong [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ
Sahd:BookPerf ܥܘܫܢܟ ܘܐܝܩܪܟ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܒܝܢ ܪܚܡ̣ܝܟ̈ ܡܢ
P:Gal-Eph [AB] ܠܗܘܢ ܣܟܠܘܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ