simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܓܠܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ .
P:Rom [AB] ܒܪܘܚ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܆
P:Sam [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܐܫܟܚ : ܡܛܠ ܗܘ ܠܐ ܣܓܝܐܐ
P:Tob [AB] ܠܝ ܫܒܥܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܝ ܬܘܒ
P:TweProph [AB] ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܡܟܬܫ : ܡܛܠ ܕܬܘܪܘ ܟܠܗ ܥܡܐ