simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܕܝܢ̈ ܢܗ̇ܡܐ ܆ ܡܛܠ ܘܕܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
Chron1234 ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠܘܢܩܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
SevAnt:LuqGramm X X XXX ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܘ ܝX ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ
JacSer:Epist ܢܣܥܘܪ ܠܘܬܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫ̣ܦܪ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܝX ܡܛܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ
SevAnt:CathHom X - X ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܘ̣ܣܦ
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܣܝܡܝܢ ܠܘܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ