simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܗܢܐ ܢܛܘܪܐ ܐܥܒܕܟ ܠܪܝܫܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܫܡܘܐܝܠ ܡܝܬ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܕܢܥܒܕ ܥܒܕܟ : ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ :
P:ProvQohSong [AB] ܕܐܝܬ ܙܕܝܩܐ̈ ܕܡܛܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ . ܘܐܝܬ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܐܝܬ ܗܒܠܐ ܕܥܒܝܕ ܥܠ ܐܪܥܐ .
IšoAdiab:Epist ܕܐܘܒܕ ܥܠܡܐ ܛܒܬܐ ܕܪܚܡܬ ܛܒܬܐ̈ ܃ ܗܫܐ ܡܬܢܘܓܝܢ ܕܓܘܐ ܃ ܡܛܠ ܆ ܘܠܡܫܬܘܙܒܘ ܡ̣ܢ ܩܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܠܝܘܡ ܕܥܕܠܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ
JacSer:memTransfig ܐܒܘܟ ܠܐܒܘܟ ܕܡܝܬ ܒܫܒܝܚܘܬܟ 30 ܘܡܛܠܬܢ ܠܢ ܐܬܕܡܝܬ݁ ܡܛܠ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܐܟܘܬܗ ܐܢܬ ܘܥܡܢ ܕܝܠܢ ܡܛܠܬܢ ܬܘܒ ܐܟܘܬܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܟܪܡܐ ܕܢܣܒ ܐܚܒ ܠܐ ܡܪܝ ܢܩܢܝܘܗܝ ܒܕܡܐ ܠܟܪܡܐ ܘܬܗܡܐ ܡܢܗ ܡܛܠ ܐܢܬ ܒܚܪ ܟܠ ܬܒܥܐ ܥܘܠܒܢܝ ܡܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ 355 ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ
DidascApost ܕܪܫ̇ܐ ܡܪܝܐ ܒܐܪܡܝܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ XX ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܝX . X ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܢܕܟܪ . X⁰ܕܚ̣ܣ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܢX ܀
ChalcedWrit ܕܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܬܕܪܟܐ ܘܒܩܢܘܡܐ̈ ܡܬܦܪܫܐ . . . 16ܣ . ܡܛܠ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܠܬܐ ܘܠܐ ܒܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܚܕ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܡܚܝܠܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܟܢܫܘ ܥܠܠܬܐ ܠܐܕܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܇ ܐܘ
ActsMarMaʿIn ܫܡܟ . ܘܠܐ ܟܦܪܬ ܒܟ . ܘܕܐܠܨܬ ܠܙܥܘܪܐ̈ ܕܢܟܦܪܘܢ ܒܟ ܆ ܗܐ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܘܗܐ ܣܝܒܪܬ ܚܫܐ̈ ܘܢܓܕܐ̈ ܘܣܪܩܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܝܨܘܬܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܙܥܩ ܢܒܝܐ ܝܘܐܝܠ̣ ܡܛܠ ܟܫ̣ܐ ܙܒܠܐ ܥܠ ܙܒܠܐ ܂ ܘܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ
PhiloxMab:Disc ܕܟܘܠܗ ܕܘܒܪܗ ܐܝܟ ܕܚܝܐ ܗܘ . ܡܝܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܙܕܘܓ ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܘܒܢܝܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܩܪܐ ܡܝܬܐ .
Tim1:Epist ܕܐܬܒܪܝ ܓܝܪ ܡܠܘܢ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܐܘ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
P:Isa [AB] ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܝܟ ܒܙܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܪܝܐ : ܘܡܐܢܐ̈ ܕܪܘܓܙܗ : ܠܡܚܒܠܘ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܐܝܠܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ ܕܕܝ̇ܒ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܘܥܫ̣ܢ ܡܛܠ ܠܝܛܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘ ܒܠܚܘܕܝܘܬ̈ ܐ ܕܝܠܝܬ̈ ܩܘ·ܡܐ ܐܬ̇ܩ-ܝܡܘ ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܐ ܃ ܕܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪ ܠܐ ܬܘܒ ܕܝ̇ܢܝܢܢ ܕܬܪܝܨܐ ܃
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܗ̣ܘ ܝܫܘܥ : ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܕܫܐ̈ ܕܡܣܡ Xܝ ܡܛܠ ܡ̣ܛܐ ܠܗܘܢ ܇ . ܡܚ̇ܪܪ ܡܢ ܥܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ̇ܬܥܐ ܀
IsaacNin:SpiritWorks ܥܘܕܪܢܐ ܘܐܣܪܐ ܕܡܕܥܐ 12 ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܪܡܬܐ̈ ܢܦܘܫ ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܠܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܣܛܪ ܡܢ ܙܘܥܐ ܒܪܡ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܙܡܝܪܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܕܚܝܐ̈ ܩܕܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܝܝ ܐܘܕܥ ܐܬܢܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܡܛܠ ܕܝܢ ܨܝܕ ܢܘܛܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܣ̣ܩܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥ̣ܒܕ
Chron1234 ܩܛܠܗ ܕܥܘܬܡܢ ܒܪ ܥܐܦܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܛܝܝܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܫܒܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܟܠܓܢܣ ܃ ܘܦܢܘ ܠܐܬܪܗܘܢ ܀ · ܝܝ ܩܠܗ ܀ X
P:1Chr [AB] ܕܝܗܒܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܣܝܒܪܬܗܘܢ . ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܘܗܘܘ ܬܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܝܘܡܬܐ̈ ܬܠܬܐ . ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܬܝܢ .