simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫ̇ܐܠ ܀ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܐ̇ܘ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܚܟܡܬܐ ܠܡܚܟܡܘ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܡܘܣܦܘ ܂
Tim1:Epist ܕܝܠܝܬܐ ܃ ܠܡܠܦܘ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܚܟܡܘ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܃ ܠܘ
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܝܠܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܝX ܚܕ
Tim1:Epist ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܐ ܥܬܝܪܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܕܝܢ ܆ ܠܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ
Tim1:Epist ܕܠܘ ܐܝܟ ܝܠܘܦܐ ܡ̇ܢ ܘܡܬܗܘܢܢܐ ܃ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟܐ ܐܢܬ
Tim1:Epist ܠܟܘܢ ܂ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ
Tim1:Epist ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ · X ܂
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܘܐܝܟ -·
Tim1:Epist ܡܡ̇ܠܠ ܃ ܗܝܕܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܃
Tim1:Epist ܂ ܟܕ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܣ̣ܡ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܕܚܠܬ̣ ܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ 0 ܂ ܙ
Tim1:Epist ܗ ܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܬܩܪܒܝܢܢ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ