simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi , 1ܐ ܢܐ ܡ̇ܢ ܘ̇ ܠܐ ܕܐܟܬܘܒ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܢܐ ܦܣ̇ܩ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܠܗܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi , 7ܘܒܕܡܘܬ 19ܣܘܟܬܐ ܡ̇ܢ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܕܣܓܝ ܡܫܪܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܗ̇ܝ 20ܕܒܩܛܝܪܐ ܡ̇ܢ ܡܬܦܬܠܐ : ܡ̣ܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܚܟܡܬܟ . ܕܥܣܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܟ̇ܠܝܢ ܚܢܢ 29ܠܡܠܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi 1 , 12ܠܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܢ ܡ̇ܢ ܦܐܝܐ . ܬܒ̇ܥ
Tim1:DisputCalMahdi , 4 20ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܙܟܝܐ ܫ̇ܐܠ ܆
Tim1:DisputCalMahdi ܠܡܠܟܘܬܗ ܀ ܕܐܝXܘܗܝ ܡ̇ܢ ܒܪܐ 23ܕܐܠܗܐ Xܝܝܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi . 33ܕܒܪܐ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܝܠܕܐ ܗܘ̣
Tim1:DisputCalMahdi 2 , 7ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ .
Tim1:DisputCalMahdi . ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ 10ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܡܐ
Tim1:DisputCalMahdi 2 , 8ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ 13ܐܠܗܐ ܐܡܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܝ ܀ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝܠܕ
Tim1:DisputCalMahdi . ܕܐܢ ܗܘ̣ ܡ̇ܢ 17ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܢܚܘܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܨܝܕ 21ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ : ܠܘܬ ܐܠܗܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܘܡܣܬܕܩܝܢ . 41ܘܠܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡ̣ܢ ܥܝܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi 3 , 1ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ .
Tim1:DisputCalMahdi 3 , 2ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ | 312|ܠܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܇ ܐܢܗܘ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܙܒܢܢܝܐ ܗܘ̣ :