simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬܬܗ ܢܦܫܗ
ThdrMops:ComPs ܠܟܠ ܆ ܕܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ XXX 84 ܕܥܠ
ThdrMops:ComPs ܘܠܘ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܐܬܒܕܩܘ ܗܘܘ
ThdrMops:ComPs ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ⁹ܡܬܒܕܩܝܢ ⁰ܒܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ⁹ܗܘܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܪܥܝܘ
ThdrMops:ComPs . ܘܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܠܡܦܫ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܒܡܢܝܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ
ThdrMops:ComPs ܘܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܢܥ
ThdrMops:ComPs ܒܗܝܬܐ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܚ̇ܦܛܬ ܠܡܫܡܠܝܘ
ThdrMops:ComPs ܠܚܙܝܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܛ̇ܦܬ ܝܘܬܪܢܐ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܘܒܙܕܩܐ ܢܣܒܝܢ
ThdrMops:ComPs ܠܘܬܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܗ
ThdrMops:ComPs ܥܩܬܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܐ
ThdrMops:ComPs ܠܡܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܐ
ThdrMops:ComPs ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛ[ . .
ThdrMops:ComPs . ]ܠXX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܗܘ
ThdrMops:ComPs ܠܫܘܘܕܝܝܟ . ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣ ܗܘܝ̇ܬ ܕܕܠܐ
ThdrMops:ComPs ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܝܗܝ̈ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܝ̈ ܥܠܘܗܝ
ThdrMops:ComPs . ܡܛܠܡܛܠ̈ X²ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥܐܢܐ ܠܥܠܬܗ ܕܡܣܡ