simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܝܫܘܥ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܒܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܕܥXܡܐ ܕܝܠܝ XX
SynWestSyr ܘܕܠܝܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܣܘܓܐܐ ܡ̇ܢ ܕܡܠܝ̈ ܆ ܦܥܠܐ̈
SynWestSyr ܕܥܕܬܐ . ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ
SynWestSyr ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܥܠܝܢ
SynWestSyr ܡܫܡܠܝ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ
SynWestSyr ܡܗܝܡܢ . ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܦ ܕܠܐ
SynWestSyr ܒܢܝܐ̈ . ܐܢܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬܬܐܐܝܬ ܠܗ ܘܐܝܬ
SynWestSyr ܗܕܐ . ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SynWestSyr ܨܒܝܢܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ
SynWestSyr ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܗ :
SynWestSyr ܚܐܪܐ̈ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynWestSyr ܕܬܗܝܡܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܪܒܝܐ
SynWestSyr . Ẍ ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܘܡܐ ܢܛܥܢ ܡܫܡܫܢܐ
SynWestSyr ܩܫܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܩ̇ܐܡ ܠܘܬ
SynWestSyr ܩܘܪܒܢܐ ܡܬܩܪܒ : ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ
SynWestSyr . ܐܘܢܟܣܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
SynWestSyr . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܕܚܠܬ
SynWestSyr ܕܥܡܐ ܆ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SynWestSyr . ܚܕܐ ܙܒܢ ܡ̇ܢ ܒܫܒܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܐ
SynWestSyr ܒܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ