simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:madHym ܩܥ ܘ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܘܢ
SevAnt:madHym ܪܢܙ ܐ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܬ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܫܠܕ ܓX ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܠܝܢ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym ܘܢܘܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ
SevAnt:madHym . ܘܠܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕ ܣܝ̣ܢܩ ܝܫܘܥ
SevAnt:madHym ܚ̣ܝ X ܝ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܬ̇ܕܡܪ ܒܝ̇ܡܐ
SevAnt:madHym ܝܘܪܕܢܢ ܢXܪܐ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܢܚܘܬ ܘܢ̣ܥܡܕ ܒܝXܢܐ
SevAnt:madHym ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ
SevAnt:madHym ܇ ܘ̇ܘ ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐX ܒܒܘܠܒܐ ܬܬ̇ܕܠܚX·
SevAnt:madHym ܐܠܗܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܘ ܠXܝ̣XܘܐX
SevAnt:madHym ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X
SevAnt:madHym ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒ ܕܚ̇ܠܐ ܗܘܬ
SevAnt:madHym ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܒܐ ܘ̣ܘܬ ܕܝܢ
SevAnt:madHym ܟܕ ܠܗX ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:madHym ܕܐܪܥܘX . ܒܗܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܕܩܠܐ ܆
SevAnt:madHym . ܘܐܝܟ̣ X ܡ̇ܢ ܕ ܐܝܬܝܟ X
SevAnt:madHym ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ