simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ ܐܪܥܐ ܓܒ̣ܠ . X ܩܟܓ ܐ ܟܠܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܟ-ܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܠܘܬܟܝ ܝ̇ܠ̣ܝܕܬ̇ ܐܠܗܐ . X ܩܟܒ ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:madHym ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܘܢ ܠܐܝܢܐ . ܩܥܐ ܢ ܕܐܘܝܕXX ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ ܩܣܛ ܗ ܟܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܟܝ̣ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܨܠ̣ܝܢ . ܩܥ ܘ ܐܢܬ
SevAnt:madHym ܕܡܬܚܬ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ ܝܪܝܥܬܐ . X ܪܢܚ ܒ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܟܝ ܐܘ- ܡ̇ܢ . ܪܢܘ ܐ ܡܪܝܐ ܟܕ ܠܘܬ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬX . ܪܢܙ ܐ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܠܝܢ ܚܝܐẌ . ܫܠܗ ܕ ܒܝܕ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܝܢ ܗ̇ܘ ܬܡܝܗܐ ܒܓܠܝܢܐ̈ ܪ̣ܪܘܚܐX . ܫܠܕ ܓX ܚܕܐ
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐX . ܫܡܒ ܒ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܡܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ . ܝܝ : X ܝ · ܝܝܝ : Xܪ . ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ ܓܢܣܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܀ ܝ - ܝ - ܘ - ܝ̣ ܡ̇ܢ . ܡܪܝܐ ܥܡܟܝ ܒܪܝܟܬ ܒܢܫܐ̈ . ܠܗ ܘܚܢܢ ܢܫܒܚ ܘܢܘܕܐ . ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ - ܝ . ܚ̈ . ܝ XX X - . ܝ ܪ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠ̣ܚܛܝܬܐX ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܒܝܘܪܕܝܢ ܢXܪܐ ܥܡ̇ܕ . ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕ ܣܝ̣ܢܩ ܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܘܡܠܬܐ ܝXܪܘܩܢ ܥ̇ܡܕ : ܢ̇ܢ̣ܘܬ ܡ̇ܢ ܕ - ܙ - ܝܥ ܝ X ܝܝ Xܚ ܕܡܛܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܕܝܠܝܢ ܒܝܚܘܕ . . ܘܠܘ ܐܝX
SevAnt:madHym ܠܐ ܢܬ̇ܕܡܪ ܒܝ̇ܡܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕ ܠܘXܬ . ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܟܠ ܣܝ̇ܓܝ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܫ̣ܘܒܚܐ ܠܟ ܀ ܝܛ - ܗ - ܐ - ܝ ܚ̣ܝ X ܝ̇ܝ
SevAnt:madHym ܕܢܚܘܬ ܘܢ̣ܥܡܕ ܒܝXܢܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ . ܐܢܓܝܪ ܟܕ ܒ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕ ܢ̇XܝX ܠܚܝܒܐ̈ X²ܘܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܝܘܪܕܢܢ ܢXܪܐ ܐܝX
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܒܘܥܐ ܕ ܚܝܐ̈ . ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܕ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܡ̇ܢ . . ܘܠܘܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܡ̇ܫܡܠܐ ܡܥܒܕܝ̈ ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܐܪܥܐX ܒܒܘܠܒܐ ܬܬ̇ܕܠܚX· ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܬܪܥ̣ܠ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܥܡܛܢܐ ܥܠܡܢܝܐ ܆ ܘܕܢܚܘܪ ܠܘܬ ܝܘܡܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܇ ܘ̇ܘ ܕܒܗ
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܘ ܠXܝ̣XܘܐX ܓܒܪܐ ܡ̇ܫ̣ܡܠܝܐ : ܒܡ̣ܫܘܚܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܟܠ ܢ̇ܐܬܪX ܆ ܘܗܟXܐ ܠܟ ܢ̇ܩܪܒ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ . ܠܐܝܠܝܢ
SevAnt:madHym ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X ܣܢܝܐ̈ ܕ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܬܦܢܩܝܢX ܡ̇ܢ ܘ - ܙ - ܝܝ̣ X ܝܝܝܝ : · ܠܝܘܬܪܢܐ Xܒ̇ܐ ܘܪܒܐ ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:madHym ܕܒ ܕܚ̇ܠܐ ܗܘܬ . . ܠܪܓܠܐ̈ ܕܦܪܘܩܐ ܕ ܟܝܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܕ ܝܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܠܢܦܫܗ̇ . ܘܟܕ ܚܠ̣ܛܬ̇ ܗܘܬ ܥܡX ܕܚܠܬܐ ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܡ̇ܚܒܐ ܘ̣ܘܬ ܕܝܢ ܠXܠܝܢ ܡܢ̇ܫܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܡ̇ܢ ܕܦܪܘܩܐ ܕ ܟܝܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܕ ܝܝܗ̇ ܡ̇ܨܒܥܐ ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܘܐܝܟ X ܕ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܢܒ̣ܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܢ ܢܝܢ̈ ܢ̇ܦܪܫ ܠܬܪܝܢ̈ . ܐܠܐ ܠܘX ܟܕ ܠܗX ܘܐܝX
SevAnt:madHym ܕܡܢ ܕܩܠܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܪܝܡܐ . ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢX ܙܝܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕ ܡ̇ܢ ܙܟܘܬܐ ܡ̇ܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠX ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܥܘX . ܒܗܠܝܝܢ
SevAnt:madHym ܕ ܐܝܬܝܟ X ܚܟܡܬܐ ܕ ܐܠXܐ ܘܐܒܐ ܆ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕ ܢܠܝܒܐ . . ܩܝܣܐ ܕܚ̇ܝ̣ܠܐ Xܐ ܐ ܠܐܠXܐ ܓܡ̣ܪܬ . ܘܐܝܟ̣ X
SevAnt:madHym ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ ܕܩܪܝܬܗX ܐܠܗܝܬܐ ܪܡ̇ܐX ܗܝ ܡܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܪX ܘܡ̇ܗ̣ܠܟ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̇ܢܗܪܘ ܒܝܕ ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ