simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ⁵[ܐܓܪܬܐ ܆ ܕܐܬܟܬܒܬ ܡ̇ܢ ܐܚܪܝܬܐ . ܐܫܬܕܪܬ
SevAnt:LuqJul ܐܬܝܗܒ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢܗܝܢ X ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܚܣܝܘܬܟ . ܚܕܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܫܠܡܐ
SevAnt:LuqJul ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܙܕܩܐ ܒܝܕ ܬܘܕܝܬܐ
SevAnt:LuqJul . ¹0 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܦ̇ܩ ܗ̣ܘܐ ܕܢܐܚܘܕ
SevAnt:LuqJul ܢܒܢܐ . ܘܠܐܐܒܗܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܘܕܐܐܢܘܢ . ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܡܠܬܗ . ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ¹³ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܛܠܢܝܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܒܪ ܐܢܫܐ ¹¹ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܝܠܬܐ . ܡܪܟܒܐ
SevAnt:LuqJul - . ¹0ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ¹¹ܒܪ ܐܢܫܐ ¹²ܡܝܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܐܠܗ XXXX X
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ³ܕܐܡ̇ܪ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܕܨܘܪ X
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܕܕܒܪܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܕܟܝܢܐ̈ ܡܫܬܚܠ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܒܡܠܬܐ ܠܪܘܚܐ ܡܫܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܘܕܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ .
SevAnt:LuqJul - . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
SevAnt:LuqJul ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܚܬܗ ܡ̇ܢ ܒܡܚܘܬܐ ܕܡܘܬܐ X
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܕܕܡ̇ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܚܛܝܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܕܕܡ̇ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܚܛܝܐ