simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܡ̇ܟܣ ܡ̇ܢ ܠܡܪܚܘܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܗܘܬ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܂ X ܙ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܪܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܬܒ̣ܥ ܐܢܘܢ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܩܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝXܘܢ ܕܫܪܪܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܆ ܝ ܡܣܬ̣ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܨܐܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm Xܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܥܡ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܃ 3ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܣ̣̇ܒ ܠܐ ܢܬܬܪܝܡ
SevAnt:LuqGramm ܒܗ ܃ ܚܠ̣ܝܐ ܡ̇ܢ ܃ ܠܐ ܡܥܝܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܚܫܐ X
SevAnt:LuqGramm ܛ ܂ ܥܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܦܐ ܃ ܡ̇ܦܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܝ ܂ X
SevAnt:LuqGramm ܫܘܪܝܗ ܇ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܫܬ̇ܒܚܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܠܦ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܆ ܘܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡ̇ܦܪܫ ܆
SevAnt:LuqGramm X ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܣXXܝ̇Xܣ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܚܕ ܒܪܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܒܣܪܗ ܆ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܩܦܐ ܠܗ ܠܚܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܦܪܫܝܢ ܇ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܫ ܗ̇ܘ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܒܣܪܐ ܇ ܕܚܫ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ ܒܒܣܪ ܇