simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟ̣ܚ ܠܗ ܡܟܝܠ
Sahd:memSolitar ܝܕܥ̇ܝܢ ܇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ
Sahd:memSolitar [X4]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ
Sahd:memSolitar ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ
Sahd:memSolitar ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܠܟ ܠܢ .
Sahd:memSolitar ܠܦܪܘܫܐ̈ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܛܐ
Sahd:memSolitar . X [38ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܡܚܪܪܐ X
Sahd:memSolitar ܬܬܐܣܪ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܝܠܐܝܬ ܨ̇ܒܐܐܢܬ ܠܡܬܕܒܪܘ
Sahd:memSolitar ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ . [X]ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ̈
Sahd:memSolitar . [ X]ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܥܒܕܝܘܗܝ ܫ̣ܝܛܐ ܘܠܐ
Sahd:memSolitar . ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܠܟܘܢ ܡܝܩܕ̇
Sahd:memSolitar ܠܥܢܝܢܐܐܠܗܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ
Sahd:memSolitar ܠܗ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܠܕ ܫܘܒܗܪܐ ܥܠܡܢܝܐ
Sahd:memSolitar ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ
Sahd:memSolitar ܪܡ̇ܐ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܆
Sahd:memSolitar ܕܐܠܗܟ . ܠܡ̇ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܠܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܡܬܬܚܝܒ
Sahd:memSolitar ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ
Sahd:memSolitar ܚܕ ܒܣܪ . ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ
Sahd:memSolitar ܦܓܪܗ ܗܝ . ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ