simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܐܢܝܢ̈ ܆ ܠܐܘܠܨܢܐ ܡ̇ܢ ܐܩܠܗ ܠܢ .
Sahd:BookPerf . ܠܘ ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܓܡ̣ܪܘ
Sahd:BookPerf . ܘܣܟܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈ ܐܨܛܠ̣ܝ
Sahd:BookPerf ܢܥܘܠ . [49]ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡ̇ܢ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܐ̇ܡܪ :
Sahd:BookPerf ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܝܬ X ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܕܒܗܝܢ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܨܦ
Sahd:BookPerf ܒܫܒܝܚܬܗ̣̈ ܀ [68]ܡܝܬܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ : ܟܕ
Sahd:BookPerf ܡܬܓܐܝܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܟܠܡܕܡ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܗܪ ܣ̇ܓܝ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܙܠ ܒܗ̇ ܒܝܕܥܬܐ
Sahd:BookPerf . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆
Sahd:BookPerf ܗܘܘ . [4X]ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܥ̇ܡܪܝܢ
Sahd:BookPerf . ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܟܘܪܗܢܐ . ܘܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܢ̇ܩܦܐ ܥܝܪܘܬܐ ܕܗܘܢܐ
Sahd:BookPerf . ܐܝܟ ܝ ܡ̇ܢ ܕܦܫ̣ܝܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܐ ܢ̇ܨܒܐ ܘܬܥܪܝܬܢ
Sahd:BookPerf ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܕܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܗܠܟ ܪܥܝܢܗ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܝX ܡ̣ܨܐ ܡ̇ܢ ܕܒܐܘܪܚܗ ܐܠܝܨܬܐ ܕܡܫܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܚܬܝܬܐܝܬ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܠܐ ܫܒܝܚܐ ܘܪܘܚܢܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܗܘܢ ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܘܫ̇ܗܪ ܒܐܡܝܢܘ