simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪܟܘܢܝ . ܕܚܠܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܡܫܚ ܗܘ̇ܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܟܕ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܣ̇ܐܡܢܐ ܪܫܐ̈ ܕܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܫܬܟܚܘܢ : ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܐܣܝܢ Xܝܒܓܫܝܡܬܐ̈ ܠܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐX ܕܩܘܕܫܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܕܓܘܢ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܡܥܕܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܟܘܠܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܇ ܡܫܡܫ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܥܡܕܝܢܢ ܒܩܒܪܗ ܕܘܙܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡ̇ܢܘ ܨܘܡܐ ܘܕܠܘܬ ܡ̇ܢ ܫܟܝܚ ܆ ܐܟܚܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝܢ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܟܘܢ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪ ܒܣܪܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܟܕ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܢܓܕܗ ܡܥܬܕܢܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܠܗ ²ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܣܠܝܢܢ ܇ ܘܠܨܘܡܝܗܘܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܛܪܘܢܐX XX :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫ̇ܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܫ ܓܘܫܡܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܣܝܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܫܬܕܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܫܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝXXXX [X0]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܓܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܐܪܝܐ ܗܘ ܘܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡܨܡ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܨܝܡܝܢܢ