simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܆ ܕܠܝܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝ ܕܢܥܒܕ ܫܡܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܠܟܐ̣ ܡ̇ܢ ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܬܘܒ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܦ[ܘܡܟ ] ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ [ܒܕ]ܚܠܬܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܙܠ ܂ ܘܠܘܬ ܡ̇ܢ ܐܥܪܘܩ ܂ ܘܡܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܛܥܝܬ ܘܫܛܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܐܢܬܝ ܂ 7ܥܓܠ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܠܣܦܝܦܘܬܝ ܝ ܡ̇ܢ ܡܬܢܢܫܒ ܂ ܬܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܟܘܪܗܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܇ ܕܠܗ ܡ̇ܢ ܕܠܝܠܢ ܂ ܩܝܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܡ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡܪܚ ܕܢܓܕܦ ܒܫܘܠܛܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܥܒܕ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܡܢ ܟܠܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܕܐ ܕܫܛܝܘܬ ܐ ܡ̇ܢ ܝܠܕܬ ܂ ܫܢܝܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܣܦܩܐ ܗܘܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܙܟܐ ܚܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܟܣ ܆ ܠܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܟܕ ܡܬܬܦܫܠ ܂ ܡ̇ܢ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܦܫܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܗ ܐܠܗ ܐ̣
Ps-Zach:EccHist 5ܘܢܬܠܒܟ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܚܘ·ܬܐ̈ ܙ XX
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܠܦܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡܘܛ ܘܙܥܘܪ