simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܡܠܬܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܓܪܐ ܐܬܦܓܪܢ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܝX ܕܐܬܝܠܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܡܠܝܘ ܬܡܗܐ ܡܛܘܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ ܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢܗܘܢ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠܡܐ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܘܠܢ ܂ ܡ̇ܢ ܂ XX ܕܢܩܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܕܢܣܝܒ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ̣ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܩ̣ܪܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܬܫܒܘܢܢXܗܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܠܦܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܢܗܘܐ ܟܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܠܗ̇ܘܝܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܡܕܥ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܐܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ ܐܝܟ ܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܝܩ ܠܗ̣ܘܢ