simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܃ ܘܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܩܝ̣ܡܐ ܐ ܬ
JnEph:EccHist ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ
JnEph:EccHist ܃ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܗܘܐ ܡܢ
JnEph:EccHist ܡܠܟܘܬܐ̈ ܀ ܥܠ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܕܢܫ̣ܬܪܐ
JnEph:EccHist ܀ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬܦ̣ܣܩ ܃ ܗ̇ܢܘ
JnEph:EccHist ܘܚ̇ܝܒܘܬ ܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܫܪܟܐ ܀ ܐ̣ܝܟܢܐ
JnEph:EccHist ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘܝ ܃
JnEph:EccHist ܕܐ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܐ̣ܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܠܟܐ
JnEph:EccHist ܘܡ̇ܛܝ̣ܒܝܢ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܡܢ ܪܗܘܡܝܐ̈
JnEph:EccHist ܝX ܘܡ̇ܠܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗ ܗܘ̣ܦܟܗ ܘܟܠܗܘܢ
JnEph:EccHist ܒܩܢܘܢ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܗ ܬܚ̣ܝܬ ܦܠܛܝܢ
JnEph:EccHist ܇ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܦܛ ܐܢܘܢ ܠܡ
JnEph:EccHist ܟܠܗ ܂ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܘܪ̣ܟܗ̇ ܠܬܫܥ̣ܝܬܐ
JnEph:EccHist ܆ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ
JnEph:EccHist · Xܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܪܝܫ ·ܝܪܐ ܢܬ̣ܪܡܘܢ
JnEph:EccHist ܥܩܘܒ ܂ ܠܘܩ̣ܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܝ
JnEph:EccHist ܃ ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܝ̣ܣܝܢ 1ܕܢܥܒ̣ܕ ܚܕ
JnEph:EccHist ܬܪܬ̈ ܢ 10ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ̣ܚܣܟܘܢ ܘܠܐ ܢܬܦ̣ܠܦܠܘܢ
JnEph:EccHist ܕܢ̇ܣ̣ܗܕ ܒ̇ܥܐ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܥ̣ܘܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ
JnEph:EccHist ܕܐܫܟ̣ܚܘ ܃ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐ̇ܢܢ̣ܬܘ̣ ܘܬ̇ܒܪܘ