simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܀ ܙ 20ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܦܛܥܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
IšoMerv:ComPs . ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ .
IšoMerv:ComPs ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܡܝܪ ܟܕ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܒܙܥܘܕ̇ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܘܫܥܐ ܘܓܘܕܦܐ ܘܟܕܒܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܠܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܥܠܘܗܝ
IšoMerv:ComPs ܬܩܢܐ̈ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܥܣܩܐ ܠܒܨܬܗ̇ ܇
IšoMerv:ComPs ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ
IšoMerv:ComPs ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ
IšoMerv:ComPs ܝܠܕܬܟ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܢ
IšoMerv:ComPs ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ
IšoMerv:ComPs . ܠܐ ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ
IšoMerv:ComPs ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ ܡ̇ܢ ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ
IšoMerv:ComPs X ܆ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܠܗ
IšoMerv:ComPs ܠܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
IšoMerv:ComPs ܗܘܘ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ XX ܡ̇ܢ ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ
IšoMerv:ComPs ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܐܢܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ
IšoMerv:ComPs ܆ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܟܝܢܐ
IšoMerv:ComPs ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܦܢܘ ܆