simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ
HistChurchEast ܘ . ܝܝ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܣ ܥܠ ܟܦܢܘܬܗ
HistChurchEast ܒܗܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠܘܗܝ ܡ̇ܠܟ
HistChurchEast ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ ܒܐ ܒܟܘܢ
HistChurchEast ܠܚܢܦܐ . ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܐܘ
HistChurchEast ܠܚܛܝܬܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܩ̇ܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ
HistChurchEast ܕܡܘܬܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܘܒܕ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
HistChurchEast ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܚܐܪܘܬܗ ܘܐܬܕܡܝ
HistChurchEast ܕܘܝܕ : ܦܪܐ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܣܓܕܬܐ XX
HistChurchEast ܘ̇ܠܐ . ¹¹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܪܢܐ ¹²ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ܘ
HistChurchEast ܕܕܝܕܘܪܘܣ̈ X ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ
HistChurchEast . ܕܕܝܕܘܪܘܣẌ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܪܕ ܘܐܙܕܩܦ ܘܐܬܩܒܪ
HistChurchEast ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܐܡ̣ܪܬ .
HistChurchEast ܟܘܪܣܩܬܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܝܟܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܪܬܕܘܟܣܘ
HistChurchEast ܐܪܬܕܘܟܣܘ ܕܢܗܘܝܝ̣̇Ẍ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܥܒܕ̈ ܢ
HistChurchEast ܕ ܬܠܬܐ̈ ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܕܒܦܓܪܐ ܚܫ̇ܘܫܐ
HistChurchEast ܕ ܐXܒܟܐ̈ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܡܢ ܒܬܪ
HistChurchEast ܕܪܘܫܥܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܥܦܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ
HistChurchEast ܟܝܢܝẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܘܕܦܗ
HistChurchEast ܐܦ ܠܦܠܘܝܢܘXܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܬܪܝܢ̈