simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܕܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܘܒܚܒܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܝܡܐ ܇ ܚܝܠܐ
GanBus ܫܟܝܚܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܣܝܡ ܥܒ̇ܪ ܣܓܝ
GanBus ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܒܣܪܢܐ ܘܕܥܠ
GanBus ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܗ .
GanBus ܚܒܪܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܗܘ
GanBus ܡܕܡ . ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܩܕܡ ܣ̣ܡ
GanBus ܡܣܬܟܝܢ . ܘܝܘܡܐ ܡ̇ܢ ܠܒܛܢܐ ܐܝܢܐ .
GanBus ܒܣܡܐ . ܐܢܫܝܢ̈̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ
GanBus ܡܫܠܡܝܢ : ܕܟܕܐܒܝܐ ܡ̇ܢ ܐܚܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܕܙܟܪܝܐ
GanBus . ܡܛܠ ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ X X3ܒܝܬ 1
GanBus ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ
GanBus ܒܕܪܓܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܒܪܝܠ ܗ̇ܘ ܛܒܝܒܐ
GanBus . ܠܘ ܓܝܪܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܫ̣ܒ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ
GanBus ܠܒܝܬܗ . X27ܕܘܟܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܬܐ ܒܚܕ ܬܫܪܝ
GanBus ܥܠܠܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܕܬܡܗܐ
GanBus ܘܐܡܪ̣ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈
GanBus ܐܒܐ : ܐܬܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ
GanBus ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܒܣܦܝܩܐ̈ ܇ ܥܡ
GanBus ܇ ܥܡ ܬܪܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܝܐ̈ ܘܡܪܣܘܦܐ̈ ܘܩܨܡܝܗܘܢ̈
GanBus ܢܩܦܐ . ܘܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ¹ܕܠܐ ܬܐܙܠ ܠܐܝܙܓܕܐ̈