simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . ܪܚܡ̣ܬ ܩܪܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܬܘܕܝܢܐܝܬ ܆
Elia:epLeonḤar ܕܬܐܘܪܝܐ . ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܠܝ̈ ܪܘܚܐ
Elia:epLeonḤar ܫܪ̇X . ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ
Elia:epLeonḤar ܕܝܕܥܬܐ . ܘܣܘܢܕܘܣ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܕܥ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܐܪܐܢܬ
Elia:epLeonḤar ܩ̣ܕܡ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܡܝܩܢܢܐ
Elia:epLeonḤar ܟܝܬ ܕܬܬܦܝܣ ܕܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ
Elia:epLeonḤar . ܐܠܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆
Elia:epLeonḤar X ܐܠܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆
Elia:epLeonḤar ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܆ ܐܬܐ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ .
Elia:epLeonḤar . ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܢܛܝܪ
Elia:epLeonḤar ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
Elia:epLeonḤar ܠܡܗܘܐ . ܘܦܘܠܓܐ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܝܐ ܆ ܩܢܘܡܐ̈
Elia:epLeonḤar ܗܠܝܢ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܒܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
Elia:epLeonḤar ܡܣܬܕܩ X Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ : ܡܪܝܡ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܠܝܠܕܐ
Elia:epLeonḤar ܘܢܦܫܐ . ܘܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܘܬܐܘܪܝܐ ܝܕܥܐ ܠܫܘܚܠܦܐ
Elia:epLeonḤar ܝܠܦܢܢ . ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܕ ܕܚܕܝܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܆ ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ