simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܡܬܬܘܕܝܢܐܝܬ ܆ ܫܘܠܡܐ ܗܝ ܚܬܝܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܆ ܚܠܝܡܐܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܠܡܗ̇ ܡܬܝܩܢܐ . ܪܚܡ̣ܬ ܩܪܝܒܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܡܠܝ̈ ܪܘܚܐ : ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܪܚܡ̣ܬ ܐܠܗܐ ܡܬܓܡܪܐ ܆ ܟܠܗ ܡ̇ܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܕܬܐܘܪܝܐ . ܒܗܝܡܢܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ ܆ ܟܠܗ ܟܐܡܬ ܚܢܝ ܬܪܥܝܬܝ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܫܟܝܚ . ܠܝ ܡ̇ܢ ܥ̣ܒܕ ܇ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܡܩܪܐ ܝܨܝܦܐܝܬ ܒܪܚ̣ܡܬ ܫܪ̇X . ܬܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܬܝܕܥ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܚܡܬ ܆ ܘܠܘ ܕܡܬܦܠܓ X ܗܐ ܒܢܝܫܐ ܡ̇ܢ ܪܦܘܠܓܐ ܐܝܬ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܠܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܣܘܢܕܘܣ
Elia:epLeonḤar ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܐܪܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܙܥܘ̇Xܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܡܪܟܒܐ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܘܬܐ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܒܝܕ ܪܗܛܗܘܢ X ܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܐܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ . ܡ̇ܢ ܡܨܥܝܬܐ : ܘܕܫܘܡܠܝܐܐܚܪܝܐ ܆ ܗ̣ܘ ܩ̣ܕܡ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܕܗܠܝܢ
Elia:epLeonḤar ܡܪܟܒܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܡܝܩܢܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܟܢܘܫܝܐ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ ܒܠܥܕ ܦܘܠܓܐ . ܘܬܘܒ ܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ
Elia:epLeonḤar ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܥܫ̇ܩܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܫܦܝܪ ܥܒ̣̇ܕܬ ܕܡܛܠ ܡ̇ܢ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܐ̇ܥܒܕ ܕܠܐ ܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܬܬܦܝܣ ܕܠܟܘܢ
Elia:epLeonḤar ܒܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ . ܘܕܡܫܚܠܦ ܡ̇ܢ ܡܫܚܠܦ ܫܪܝܪܐܝܬ X ܘܬܘܒ X ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܚܕ
Elia:epLeonḤar ܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ X ܠܘ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܡܫܚܠܦ Xܘܬܘܒ X ܐܠܐ ܚܕ
Elia:epLeonḤar ܒܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܥܠܬ ܟܐܡܬ ܫܘܚܠܦܐ : ܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܆ ܐܬܐ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܢܛܝܪ ܟܐܡܬ ܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܇ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܇ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ . ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܟܪܝܣܛܘܦܪܐ : ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ . ܟܬܒ ܗܟܝܠ Xܢܐܘܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ : ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇
Elia:epLeonḤar ܣܘܥܪܢܝܐ ܆ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܥܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ . ܘܦܘܠܓܐ
Elia:epLeonḤar ܕܒܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܣ̇ܕܩ X ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܩܕܡܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܕܐܠܘ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܆ ܐܦ ܡ̇ܢ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܕ ܒܪܐ ܕܠܬܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩ X Xܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܠܝܠܕܐ ܕܒܒܣܪ : ܘܒܠܚܘܕ ܚܕܝܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܟܬܒ ܓܝܪ ܩܘܪܝܠܘܣ X ܟܕ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܗܟܝܠ : ܡܪܝܡ
Elia:epLeonḤar ܘܬܐܘܪܝܐ ܝܕܥܐ ܠܫܘܚܠܦܐ . ܟܕ ܡܚܝܕܝܢܢ ܕܝܢ ܗܝܕܝܢ ܚܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ . ܦܓܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܢܦܫܐ . ܘܡܠܬܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܚܕ ܕܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܡܒܥܕ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܘܕܥܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܩܘܪܝܠܘܗ ܝܠܦܢܢ . ܒܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܩܘܪܝܠܘܣ Xܐܢܓܝܪ ܫܪܝܪܬܐ ܗܝ ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܠܐ ܒܠܝܠܬܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܠܦ ܠܢ ܆ ܟܕ ܒܗܠܝܢ