simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ . ܟܝܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X ܡ̇ܢ ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇ ܡ̇ܢ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X