simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܂ X ܡܩܝܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܡܠܟܘܬܐ̣̈ ܂
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܡ̇ܩܠܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܟܢܫܐ ܒܬܫܒܚܬܐ̣̈ ܂
Cyr:ComLuke ܠܨܠܘܬܟ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܐܠ ܐܢܬ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܇ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܪܓܬܐ ܡܣܓܦܢܝܬܐ
Cyr:ComLuke ܀ ܝ ܦܐܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܩܕܝܫܐ̣̈ ܂
Cyr:ComLuke ܢܥܒܕ ܇ ܕܢܩ̇ܪܒ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܫܐܠܬܐ̇̈ ܂
Cyr:ComLuke ܇ ܕܡܢܐ ܝX ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܥܠܡܐ ܂ ܡܣ̣ܪܗܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܙܥܘܪܝܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܘܬܟܝܒܬܐ ܂ ܙܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܩܪܒܐ
Cyr:ComLuke ܓܠܝܐܝܬ̣ ܂ ܕܡܐܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܕܒܨܠܘܬܐ̈ ܡܚܣܪܢܝܬܐ
Cyr:ComLuke ܠܗ ܀ ܥܡܝܩܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܂ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܬܟܫܦܬܐ̈ ܐ ܟ
Cyr:ComLuke ܥܙܝܙܬܐ ܂ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܚܬܢ̈ ܠܘܬ
Cyr:ComLuke ܒܝ̣ܫܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܒܝܫܬܐ
Cyr:ComLuke ܒܫܡܗ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ̣ ܂ ܐܓܘܢܐ̈
Cyr:ComLuke ܂ ܡܕܝܢ ܢ̇ܫܬ̣ܐܠ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܢܣܐ
Cyr:ComLuke ܃ ܘܐܢ ܡܬܩܛܪܓܝܢ ܡ̇ܢ ܒܫܟܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܃
Cyr:ComLuke ܚܝ̣ܘ̣ ܂ ܨ̣ܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘܒܩܢܐ Xܝܝ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܂ ܕܫܢܝܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ